Ga naar hoofdinhoud

Avondgebeden

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van uw alreine Moeder, van onze heilige Goddragende Vaders, en van al Uw Heiligen, ontferm U over ons. Amen.

Inleidingsgebeden

Ere zij U, onze God, ere zij U. Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en inde eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van Uw naam. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Boetetroparia

Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer; wij, zondaars, bieden U, Meester, dit smeekgebed aan, omdat wij van alle verdediging verstoken zijn: ontferm U onzer. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, ontferm U onzer, want op U stellen wij onze hoop. Laat uw toorn niet te zeer over ons neerkomen, en denk niet meer aan onze overtredingen. Maar zie ook nu genadig op ons neer, en verlos ons van onze vijanden. Want Gij zijt onze God, en wij zijn uw volk. Wij allen zijn het werk uwer handen, en uw naam roepen wij aan. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Open voor ons de deur der barmhartigheid, gezegende Moeder Gods. Laat ons niet afdwalen, want wij vertrouwen op U. Red ons uit de gevaren, want gij zijt de bescherming van het christenvolk.

Kyrie eleison. (12x)

of afgewisseld deze Dankzeggingstroparia

Nadat wij deze dag doorleefd hebben, dank ik U, Heer, en smeek U, dat deze avond en nacht zonder zonde mogen zijn. Schenk mij dit, Verlosser, en red mij. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nu deze dag is voorbijgesneld, verheerlijk ik U, Meester, en smeek U, dat deze avond en nacht zonder ergernis mogen zijn. Schenk mij dit, Verlosser, en red mij. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Nu wij door deze dag getrokken zijn, bezing ik U, Heilige, en smeek U dat deze avond en nacht zonder valstrik mogen zijn. Schenk mij dit, Verlosser, en red mij.

Kyrie eleison. (12x)

Gebed I van de Heilige Makarios de Grote

Eeuwige God en Koning van al het geschapene, door U mocht ik dit uur bereiken. Vergeef mij de zonden die ik vandaag heb begaan in woord en daad en in gedachte. Reinig mijn vernederde ziel van alle onreinheid naar vlees of geest. Geef mij, Heer, dat de slaap van deze nacht vredig moge zijn, opdat, als ik weer opsta van mijn bed, al mijn levensdagen U welgevallig mogen zijn. Schenk mij de zege over de vijanden, zowel de aardse als de onlichamelijke, die mij bestrijden. Bevrijd mij, Heer, van ijdele gedachten en slechte begeerten, die mij verontreinigen.

Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed II van de Heilige Antichos

Almachtige Heer, Woord van de Vader, Jezus Christus, Gij die volmaakt zijt, ga nooit van mij heen, maar blijf steeds in mij door de volheid van uw barmhartigheid, want ik ben uw dienaar. Jezus, goede Herder van uw schapen, lever mij niet over aan de listen van de slang, noch aan de wil van de satan, want in mij ligt het zaad van de vergankelijkheid.

Maar Gij, Heer, aanbiddenswaardige God, heilige Koning, Jezus Christus, bewaar mij, als ik slaap, door het onvergankelijk Licht, uw Heilige Geest, door Wie Gij uw leerlingen hebt geheiligd. Heer, schenk mij, uw onwaardige dienaar, uw heil op mijn legerstede. Verlicht mijn geest met het licht van het begrip van uw Evangelie. Verlicht mijn ziel met de liefde tot uw Kruis, mijn hart met de reinheid van uw Woord, mijn lichaam met uw hartstochtloos Lijden. Houd mijn gedachten in uw nederigheid en doe mij te rechtertijd opstaan om U te verheerlijken. Want Gij zijt hoog verheerlijkt, tezamen met uw beginloze Vader en met uw alheilige Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed III tot de Heilige Geest

Heer, hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, toon uw medelijden en ontferm U over mij, uw zondige dienaar. Bevrijd mij van mijn onwaardigheid en vergeef mij alles waarmee ik tegen U gezondigd heb, vrijwillig of onvrijwillig, bewust of onbewust, uit onbezonnenheid of door kwade inblazing, uit schaamteloosheid of moedeloosheid.

Wanneer ik bij uw naam heb gezworen of in mijn gedachten heb gelasterd;

wanneer ik iemand heb gegriefd of om iets boos ben geworden;

wanneer ik heb gelogen of onnodig veel geslapen;

wanneer iemand mij een aalmoes vroeg, en ik hem heb geminacht;

wanneer ik mijn broeder pijn heb gedaan, ruzie heb gemaakt of iemand heb veroordeeld;

wanneer ik hoogmoedig, trots of toornig ben geweest;

wanneer ik, terwijl ik stond te bidden, mijn geest heb laten afdwalen door wereldse verlokkingen of wellustige gedachten;

wanneer ik mij heb overeten of onmatig gedronken of wuft gelachen;

wanneer ik slechte dingen heb gedacht en mij verlustigd heb in de schoonheid van een ander en mijn hart daardoor werd verwond; wanneer ik onbetamelijke dingen heb gezegd, of gespot met de zonde van mijn broeder, terwijl mijn eigen zonden toch talloos zijn;

wanneer ik het gebed heb verwaarloosd of iets anders misdaan wat ik mij nu niet meer herinner;

voor dit alles en voor wat ik nog meer heb misdaan, ontferm U, mijn Meester en Schepper, over uw armzalige en onwaardige dienaar. Ontbind, scheld kwijt en vergeef mij, want Gij zijt goed en de Minnaar der mensen. Dan zal ik mij in vrede neerleggen om te slapen en zal ik vereren en prijzen en verheerlijken uw alheilige naam, tezamen met de Vader en zijn Eengeboren Zoon, nu en altijd en in de eeuwen. Amen.

Gebed IV van de Heilige Makarios de Grote

Wat kan ik U aanbieden, wat zal ik U schenken, grote Weldoener, onsterflijke Koning, medelijdende Heer, Minnaar der mensen? Ofschoon ik traag ben om U te behagen en niets goeds heb verricht, hebt Gij mij het einde van deze dag laten beleven, opdat ik mij zou bekeren en mijn ziel gered zou worden.

Wees mij, zondaar, genadig. Hoewel ik beroofd ben van elk goed werk, richt mijn gevallen ziel weer op, die besmeurd is door talloze zonden. Neem van mij weg elke boze gedachte van dit zichtbare leven. Vergeef mij, Gij alleen Zondeloze, mijn zonden, waarin ik vandaag tegen U heb gezondigd, bewust of onbewust, in woord, in daad en in gedachte en met al mijn zintuigen. En Gij, door uw goddelijke macht en kracht en in uw onuitsprekelijke mensenliefde bescherm en behoed mij tegen alle tegen werkende omstandigheden.

Delg, o God, delg de menigte mijner zonden uit. Verwaardig U mij te bevrijden uit het net van de boze; red mijn hartstochtelijke ziel en overschaduw mij met het licht van uw aanschijn, wanneer Gij komen zult in heerlijkheid. Schenk mij nu een slaap zonder boze dromen en moge ik, uw dienaar, niet door beklemmende gedachten verontrust worden. Verdrijf van mij alle benauwing door de duivel en verlicht de ogen van mijn hart met begrip, opdat ik niet inslape ten dode.

Zend de engel van vrede, de bewaker en behoeder van mijn ziel en lichaam om mij van mijn vijanden te bevrijden. Dan zal ik opstaan om U te danken.

Ja, Heer, luister naar mij, uw zondige dienaar, niettegenstaande ik arm ben van belijdenis en geweten. Verleen mij dat ik, na mijn ontwaken, onderricht word door uw woorden. Verjaag door uw engelen de duivelse moedeloosheid ver van mij, opdat ik uw heilige naam moge zegenen en de alreine Moeder Gods Maria moge verheerlijken en prijzen, die Gij ons, zondaars, geschonken hebt als onze beschermster.

Verhoor haar, wanneer zij voor ons bidt, want ik weet dat zij uw mensenliefde navolgt en onophoudelijk voor ons bidt. Door haar bescherming, en door het teken van uw kostbaar Kruis, en omwille van al Uw Heiligen, bewaar mijn ongelukkige ziel, Jezus Christus onze God: want Gij zijt heilig en hoog verheerlijkt in eeuwigheid. Amen.

Gebed V

Heer, onze God, daar Gij goed zijt en Gij de mensen liefhebt, vergeef mij waarin ik deze dag gezondigd heb in woord, in daad of in gedachte. Schenk mij een vredige en ongestoorde slaap. Zend uw beschermengel om mij te behoeden en te bewaren tegen elk kwaad. Gij zijt immers de Beschermer van onze ziel en ons lichaam, en tot U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed VI

Heer, onze God, in U geloven wij en uw Naam roepen wij aan boven alle andere namen. Geef ons, nu wij slapen gaan, verkwikking naar ziel en lichaam; en houd verre van ons boze dromen en duistere lusten. Stop de aanvallen van de hartstochten en blus het vuur dat woedt in ons vlees. Geef ons dat wij zowel in woord als in daad rein mogen leven en door een onberispelijke levenswandel de door U beloofde goederen niet verspelen. Want Gij zijt gezegend in eeuwigheid. Amen.

Gebed VII van de Heilige Joannes Chrystosomos

Geden voor elk uur van de dag en de nacht

Dag

 1. Heer, beroof mij niet van uw hemelse goederen.
 2. Heer, bevrijd mij van de eeuwige kwellingen.
 3. Heer, als ik in mijn geest of in mijn hart, in woord of in daad, heb gezondigd, vergeef mij.
 4. Heer, bevrijd mij van alle onwetendheid, vergeetachtigheid, veinzerij en onbewogenheid van hart. 5. Heer, bevrijd mij van elke verzoeking.
 5. Heer, verlicht mijn hart, dat door slechte begeerte is verduisterd.
 6. Heer, als mens heb ik gezondigd; maar Gij, heb medelijden met mij als de barmhartige God, want Gij ziet de zwakheid van mijn ziel.
 7. Heer, zend uw genade om mij te helpen, opdat ik uw heilige naam mag loven.
 8. Heer Jezus Christus, schrijf mij op in het Boek des Levens en schenk uw dienaar een goed einde. 10. Heer mijn God, hoewel ik niets goeds heb gedaan voor uw aangezicht, laat mij nu door uw genade goed beginnen.
 9. Heer, besprenkel mijn hart met de dauw van uw f genade.
 10. Heer van hemel en aarde, gedenk mij in uw koninkrijk, uw zondige, schandelijke en onreine dienaar. Amen.

Nacht

 1. Heer, aanvaard mijn berouw.
 2. Heer, verlaat mij niet.
 3. Heer, leid mij niet in verzoeking.
 4. Heer, schenk mij goede gedachten.
 5. Heer, schenk mij de tranen, de herinnering aan de dood en de rouwmoedigheid.
 6. Heer, schenk mij het inzicht om mijn zonden te belijden.
 7. Heer, schenk mij nederigheid, reinheid en gehoorzaamheid.
 8. Heer, geef mij geduld, moed en zachtmoedigheid.
 9. Heer, plant in mij de wortel van alle goed: U te vrezen in mijn hart.
 10. Heer, maak mij waardig U te beminnen met geheel mijn ziel en geheel mijn verstand, opdat ik altijd uw wil mag doen.
 11. Heer, behoed mij voor boze mensen en demonen, voor hartstochten en elk onbetamelijkheid.
 12. Heer, Gij kent uw schepping en al wat Gij ervoor hebt gewild: uw wil geschiede in mij, zondaar; want Gij zijt gezegend in eeuwigheid. Amen.

Gebed VIII tot onze Heer Jezus Christus

Heer Jezus Christus, Zoon van God, omwille van uw allereerbiedwaardigste Moeder, uw onlichamelijke engelen, uw Profeet en Voorloper en Doper, de uit God sprekende Apostelen, de stralende en overwinningdragende Martelaren, de heilige en Goddragende Vaders en door de voorspraak van al uw Heiligen, bevrijd mij van de drukkende aanwezigheid van de demonen.

Ja, mijn Heer en Schepper, die de dood van de zondaar niet wenst, maar dat hij zich bekere en leve, schenk mij, ongelukkige en onwaardige, de bekering. Ontruk mij aan de muil van het schadelijk serpent, dat mij zoekt te verzwelgen en mij levend in de Hades wil slepen.

Ja, mijn Heer, mijn Trooster, die omwille van mijn rampzalige toestand U met vlees hebt bekleed, ontruk mij aan de ellende en troost mijn schamele ziel. Plant in mijn hart het verlangen om uw geboden te volbrengen en de slechte daden te verzaken, opdat ik de gelukzaligheid mag verwerven; want op U, Heer, heb ik al mijn hoop gesteld. Red mij.

Gebed IX tot de Alheilige Moeder Gods

Goede Moeder van de goede Koning, alreine en gezegende Moeder Gods, Maria, laat over mijn hartstochtelijke ziel de barmhartigheid van uw Zoon en onze God overvloedig nederdalen. Leid mij door uw gebeden tot elk goed werk, opdat ik de rest van mijn leven smetteloos moge doorbrengen en door U het paradijs moge bereiken, maagdelijke Moeder Gods, die alleen rein en gezegend zijt.

Gebed X tot de beschermengel

Engel van Christus, mijn heilige beschermer en behoeder van mijn ziel en van mijn lichaam, vergeef mij alles, waarin ik vandaag tegen u heb gezondigd. Bevrijd mij van alle kwaad, waarmee mijn vijand mij kwelt, opdat ik God niet door enig vergrijp vertoorn. Bid voor mij, uw zondige en onwaardige dienaar, opdat ik door U waardig moge worden de vriendelijkheid en barmhartigheid te ontvangen van de alheilige Drieëenheid, de Moeder van mijn Heer Jezus Christus en van alle heiligen. Amen.

Kondakion tot de Moeder Gods

Gij zijt de aanvoerster, die voor ons strijdt en die ons van alle boosheid hebt bevrijd. Daarom zingen wij U vol dankbaarheid het zegelied. Maar door uw onoverwinnelijke macht, o Moeder Gods, red ook nu uit alle gevaren het bevrijde volk dat tot U zingt: Verheug U, ongehuwde Bruid. Hooggeëerde, altijd maagdelijke, gezegende Moeder Gods: draag ons gebed tot voor uw Zoon, onze God, en bid dat Hij door u onze zielen moge redden. Op u heb ik geheel mijn hoop gesteld: Moeder Gods, neem mij op onder uw bescherming.

Moeder Gods en Maagd, minacht mij, zondaar, niet, want ik heb uw hulp en uw bescherming van node. Heb medelijden met mij, want op u hoopt mijn ziel.

Gebed van de Heilige Joannikios

Mijn hoop is de Vader, mijn toevlucht de Zoon, mijn beschutting de Heilige Geest: alheilige Drieëenheid, ere zij U.

Slotgebeden

Waarlijk, U zaligprijzen moeten wij, o Moeder Gods, altijd gebenedijd. Gij ongeschonden Moeder van onze Heer en God. Gij zijt eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren Wij. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kyrie eleison. (3x) Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van uw alreine Moeder, van onze heilige Goddragende Vaders, en van al uw heiligen, ontferm U over ons. Amen.

Gebed van de Heilige Joannes van Damascus

dat gezegd wordt terwijl men voor het bed staat.

Meester, Minnaar der mensen, zal deze legerstede mijn sterfbed worden of zult Gij mijn ellendige ziel nog met een andere dag verlichten? Zie, voor mij staat mijn sterfbed, de dood wacht op mij. Heer, ik ben bevreesd voor uw oordeel en voor de eindeloze kwellingen, en toch houd ik niet op kwaad te bedrijven.

U, mijn Heer en God, uw alreine Moeder, en alle hemelse geesten en mijn heilige beschermengel vertoorn ik onophoudelijk. Ik weet, Heer: uw liefde ben ik niet waard. Ik ben alleen maar waard om veroordeeld en gestraft te worden. Maar Gij, Heer, of ik het nu wil of niet, red mij niettegenstaande alles.

Want een rechtvaardige redden is geen grote zaak; en medelijden hebben met een reine is niet wonderbaar, daar zij uw barmhartigheid waardig zijn. Maar betoon mij nu het wonder van uw barmhartigheid; openbaar hierdoor uw mensenliefde en laat mijn boosheid uw onzegbare goedheid en barmhartige liefde niet overtreffen; en leid mijn leven naar uw wil.

Vlak voor men zich te ruste legt, zegt men.

Verlicht mijn ogen, Christus God, opdat ik niet inslape in de dood, en mijn vijand niet kan zeggen: ik heb hem overweldigd. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees, o God, de Beschermer van mijn ziel, want rondom mij zijn vele strikken. Red mij en verlos mij, Algoede, als de enig Menslievende. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Met hart en mond bezingen wij onophoudelijk de roemrijke Moeder Gods, die heiliger is dan de heilige engelen. Wij belijden haar als de Moeder Gods, want zij heeft waarlijk het vleesgeworden Woord gebaard, en zij bidt zonder ophouden voor onze zielen.

Daarna kust men het kruis en zegent er het bed mee, terwijl het & volgende gebed gezegd wordt:

Dat God verrijze en dat zijn vijanden verstrooid worden. Dat zij die Hem haten mogen vluchten voor zijn Aangezicht. Zoals rook verwaait, zo mogen zij verwaaien. Zoals was smelt voor het vuur, zo mogen ten onder gaan de demonen voor het aangezicht van hen die God liefhebben en die zich tekenen met het Kruis en vreugdevol uitroepen: Verheug U, kostbaar en levenschenkend Kruis van de Heer.

Gij verjaagt de demonen door de kracht van onze Heer Jezus Christus, die op U gekruisigd werd en die neergedaald is in de Hades om de macht van de duivel te vertreden. Hij heeft ons U geschonken, o kostbaar Kruis, om elke tegenstander te verjagen. Kostbaar en levenschenkend Kruis, help mij, tezamen , met onze heilige Koningin, de maagdelijke Moeder Gods, en met alle heiligen in alle eeuwen. Amen.

Of

Bescherm mij, Heer, door de kracht van uw kostbaar en levenschenkend Kruis en behoed mij tegen alle kwaad. Als men geen vergeving meer kan vragen, bidt men: Ontbind, scheld kwijt en vergeef ons onze vrijwillige en onvrijwillige zonden, o God, welke wij in woord en daad, bewust of onbewust, overdag of des nachts, in onze geest of in ons hart hebben begaan. Schenk ons geheel en al vergiffenis, want Gij alleen zijt goed en menslievend.

Gebed

Heer en Mensenvriend, vergeef aan hen die ons haten en die ons onrecht hebben gedaan. Doe wel aan onze weldoeners. Geef aan onze broeders en aan onze familieleden al wat zij U vragen voor hun heil en eeuwig leven. Bezoek de zieken en verleen hun de gezondheid. Sta te roer bij hen die op zee zijn. Vergezel de reizigers.

Help de orthodoxe christenen in de strijd. Schenk vergeving van hun zonden aan hen die ons helpen en medelijden met ons hebben. Heb medelijden, volgens uw grote barmhartigheid, met hen die aan ons zijn toevertrouwd, ook al zijn Wij onwaardig om voor hen te bidden.

 • Gedenk, Heer, onze vaders en broeders, moeders en zusters, die reeds ontslapen zijn: verleen hun de rust, daar waar het licht van uw Aanschijn straalt.
 • Gedenk, Heer, onze gevangen broeders, en bevrijd hen uit alle beproevingen.
 • Gedenk, Heer, hen die vruchten offeren en weldaden verrichten aan uw heilige Kerken, en schenk hun wat zij U vragen voor hun heil en eeuwig leven.
 • Gedenk, Heer, ons, uw nederige, zondige en onwaardige dienaren. Verlicht onze geest met het licht van uw kennis, en geleid ons op het pad van uw geboden.

Door de voorspraak van uw alreine Moeder, onze Koningin, de altijd-maagdelijke Maria; en van al uw heiligen: want Gij zijt geloofd in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagelijkse belijdenis der Zonden

U belijd ik, Heer, mijn God en Schepper, die in de Ene Heilige Drieëenheid verheerlijkt en aanbeden wordt als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, al mijn zonden, die ik alle dagen van mijn leven heb begaan.

Elk uur heb ik gezondigd, zowel vroeger als vandaag, bij dag en bij nacht, in woord, in daad en in gedachte: door gulzigheid en dronkenschap, snoepzucht, geklets, moedeloosheid, luiheid, tegenspraak, ongehoorzaamheid, laster, liefdeloos oordeel, nalatigheid, eigenliefde, hebzucht, diefstal, leugen, oneerlijkheid, zucht naar gewin, jaloezie, afgunst, woede, wrok, haat en omkoperij;

door de zonden met mijn zintuigen -gezicht, gehoor, smaak, tastzin en reuk- en door alle andere zonden, zowel de lichamelijke als de geestelijke, waardoor ik U, mijn God en Schepper, vertoornd heb en mijn naaste tekort heb gedaan.

Over dat alles heb ik berouw, mijn God, en ik beken dat U S ik daaraan schuldig ben, maar ik wil boete doen. Help & mij daarom, Heer mijn God, zo smeek ik U onder tranen. Vergeef mij mijn vroegere zonden door uw barmhartigheid en scheld mij alles kwijt wat ik U heb beleden, want Gij zijt goed en menslievend.

Wanneer ge in slaap valt, zeg dan:

Heer Jezus Christus, mijn God, in uw handen beveel ik mijn geest. Zegen mij, ontferm U over mij en schenk mij het eeuwige leven. Amen.