Ga naar hoofdinhoud

Communievoorbereiding

De avond ervoor:

Door de gebeden van onze heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.

Inleidingsgebeden

Ere zij U, onze God, ere zij U. Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van uw naam.

Kyrie eleison. (3x) Eer… Nu en altijd...

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison (12x). Eer…. Nu en altijd...

Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor God, onze Koning. Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus God, onze Koning. Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus zelf, onze Koning en God.

Psalm 50

Ontferm U mijner, o God, volgens uw grote barmhartigheid. En volgens de overvloed uwer ontferming, delg mijn ongerechtigheid uit. Was mij schoon van mijn onrecht; reinig mij van mijn zonde.

Want ik erken dat ik onrecht gedaan heb: mijn zonde is steeds voor mijn ogen. Tegen U alleen heb ik gezondigd; ik heb kwaad gedaan voor uw aanschijn. Zodat Gij gerechtvaardigd wordt in uw uitspraak en zult winnen als men U oordeelt.

Want zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, mijn moeder ontving mij in zonde. Want zie, Gij bemint de waarheid; uw onzichtbare en verborgen wijsheid hebt Gij mij geopenbaard. Besprenkel mij met hyssop, dan word ik rein; was mij, dan word ik witter dan sneeuw.

Doe mij vreugde en blijdschap horen, opdat mijn vernederd gebeente kan juichen. Keer uw aangezicht af van mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheid uit. God, schep in mij een zuiver hart; vernieuw in mijn binnenste de rechte geest.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde terug van uw heil, sterk mij met uw besturende Geest. Dan zal ik de ongerechten uw wegen leren; de goddelozen zullen zich tot U bekeren.

God, bevrijd mij van bloedschuld: Gij zijt de God van mijn heil; mijn tong zal over uw gerechtigheid juichen. Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Wilt Gij een offer, dan zou ik het brengen, maar in brandoffers schept Gij geen behagen.

Een offer voor God is een berouwvolle geest: God, Gij versmaadt geen vermorzeld en nederig hart. Doe goed, Heer, in uw welwillendheid aan Sion, laat de muren van Jeruzalem weer opgebouwd worden. Dan hebt Gij behagen in offers van gerechtigheid, gaven en brandoffers, dan zal men kalveren op uw altaar leggen.

Canon T.2

Ode I

Komt, volkeren, laat ons een lied zingen voor Christus, onze God, die de zee verdeeld heeft en het volk geleid heeft, dat Hij uit de slavernij van Egypte had bevrijd, want Hij is verheerlijkt. God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw In mijn binnenste de rechte geest. Brood van het eeuwig leven, en genezing van mijn vele kwalen, dat moge uw heilig Lichaam en uw kostbaar Bloed voor mij worden, barmhartige Heer.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Door onbetamelijke daden heb ik mijzelf besmet en onwaardig gemaakt. Maak Gij mij daarom waardig, Christus, om deel te hebben aan uw alrein Lichaam en aan uw Goddelijk Bloed.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gezegende Bruid van God, gij zijt de vruchtbare aarde, die zonder zwoegen de Aar hebt voortgebracht, de Verlossing van de wereld. Maak mij de verlossing waardig door ervan te mogen eten.

Ode III

Gij hebt mij bevestigd op de rots van het geloof, en mijn mond geopend tegen mijn vijanden. Daarom verheugt zich mijn hart in U, terwijl ik zing: niemand is heilig dan onze God; niemand is rechtvaardig buiten U, o Heer. God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Schenk mij een stroom van tranen, Christus, om mijn hart te reinigen van alle smet, opdat ik met een zuiver geweten, in geloof en met ontzag mag naderen om deel te nemen aan uw goddelijke gaven, Meester.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Laat uw alzuiver Lichaam en uw goddelijk Bloed mijn zonden uitwissen, menslievende God. Doe mij daardoor deelhebben aan uw Heilige Geest ten eeuwigen leven, en verlos mij uit het lijden en uit alle nood.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij, heilige Tafel van het Brood van het Leven, dat uit liefde voor ons uit den hoge is nedergedaald om de wereld nieuw leven te schenken, maak mij waardig deze Spijze te nuttigen, opdat ook ik mag leven.

Ode IV

Gij zijt gekomen uit de Maagd; niet zoals een engel, die gezonden wordt, maar als de Heer zelf, die vlees geworden is en Gij hebt mij, de gehele mens, verlost. Daarom roep ik tot U: Ere Zij uw kracht, o Heer.

God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Omwille van ons zijt Gij vlees geworden in uw rijke barmhartigheid. Als een lam hebt Gij Uzelf ter slachting overgeleverd voor de zonden der mensen Daarom bid ik U: bevrijd ook mij van al mijn overtredingen.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Genees de wonden van mijn ziel; en heilig mij geheel en al, o Heer. En maak mij een waardige deelgenoot van uw Mystiek Avondmaal, o Meester.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Verzoen mij met Hem, die uit uw schoot geboren werd, Meesteres; en bewaar mij, uw dienaar onbevlekt, opdat ik geheiligd worde door het ontvangen van de kostbare Parel.

Ode V

Heer, Schenker van het Licht en Schepper der aeonen, leid ons in het licht van uw geboden, want buiten U kennen wij geen andere God.

God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Laat nu aan uw slechte knecht geschieden wat Gij beloofd hebt, zeggend: Kom en woon in mij, want zie, Ik eet uw goddelijk Lichaam en ik drink uw Bloed.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Woord Gods, Die zelf God zijt, maak mijn duisternis tot licht door de vuurgloed van uw Lichaam, en reinig mijn bevlekte ziel door uw Bloed.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maria, Moeder Gods, kostbare Woontent van de Goede Geur, maak mij door uw gebeden tot een vat van uitverkiezing, opdat ik deel moge hebben aan het Mysterie van uw Zoon.

Ode VI

Neergeworpen in de afgrond der zonden, roep Ik tot de ondoorgrondelijke afgrond van uw barmhartigheid: Voer mij uit het verderf omhoog, o God. God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Verlosser, heilig mijn geest, mijn ziel, mijn hart en mijn lichaam en maak mij waardig, Meester, om, onveroordeeld, tot uw vreeswekkende Mysteriën te naderen.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Schenk, Heer, dat mijn hartstochten van mij wijken. Laat uw genade mij bijstaan, opdat ik door de deelname aan uw heilige Mysteriën, Sterk moge staan in mijn leven.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heilig Woord van God, Die zelf God zijt, heilig mij geheel en al, nu ik nader tot uw goddelijke Mysteriën, door de gebeden van uw heilige Moeder.

Kondakion T.2

Acht mij waardig, Christus, om nu het Brood te ontvangen, dat Uw Heilig Lichaam is, en tevens uw Goddelijk Bloed. Laat mij nu deelhebben, Meester, aan uw alreine en vreeswekkende Mysteriën, hoewel ik daartoe onwaardig ben. Laat deze mij niet worden tot een oordeel, maar tot eeuwig en onsterfelijk leven.

Ode VII

De wijze jongelingen aanbaden niet het gouden afgodsbeeld, maar, de afgoden verachtend, traden Zij zelf in de vlammengloed. Temidden van het vuur zongen Zij. Terwijl de engel hen besprenkelde met dauw, sprak hij: Het gebed van uw lippen is reeds verhoord.

God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest.

Het ontvangen van uw onsterflijke Mysteriën, Christus, worde in mij een bron van alle goed, licht en leven, om mij van mijn hartstochten te bevrijden, en te doen groeien in alles wat U behaagt, opdat ik U werkelijk mag verheerlijken.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Bevrijd mij van mijn hartstochten, van mijn vijanden, van alle nood en droefheid, nu ik het waag met liefde en eerbied tot uw onsterflijke en goddelijke Mysteriën te naderen, o Minnaar der mensen. Sta mij toe tot U te zingen: Gezegend zijt Gijs Heer, God onzer vaderen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hoogbegenadigde, die boven alle begrip Christus, de Verlosser, hebt gebaard, aan U, Alreine, durf ik, de onreine, vragen: Reinig mij van alle smet naar lichaam en ziel, nu ik op het punt sta te naderen tot de alreine Mysteriën.

Ode VIII

Prijst Hem al zijn werken als de Heer, de God die nedergedaald is in de brandende vuuroven bij de Hebreeuwse jongelingen en Die het vuur veranderde in dauw; en verheft Hem hoog in alle eeuwen.

God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest Maak mij nu deelgenoot, Christus, van Uw hemelse, ontzagwekkende en heilige Mysteriën, Uw goddelijk en mystiek Avondmaal, als mijn God en Verlosser.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Tot uw rijke ontferming neem ik mijn toevlucht, en vol eerbied roep ik tot U: Kom en verblijf in Verlosser, en laat mij verblijf houden in U, zoals Gij zelf hebt gezegd: want zie, vertrouwend op uw genade eet ik uw Lichaam en drink ik uw Bloed.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ik sidder bij het opnemen van het Vuur, vrezend dat ik gelijk was en stro zal worden verteerd. O huiveringwekkend Mysterie! O liefdevolle vriendelijkheid van God! Hoe is het mogelijk dat ik, die slechts leem ben, deel mag nemen aan het Goddelijk Lichaam en Bloed; en onsterfelijk word.

Ode IX

De Zoon des Vaders in alle eeuwigheid, onze Heer en God, Die vlees geworden is uit de Maagd. Hij is verschenen. om te verlichten die in de duisternis gezeten zijn, en om wat verstrooid was te verzamelen. Daarom verheerlijken wij de alom bezongen Moeder Gods. God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Smaakt en ziet dat hier Christus is, de Heer die aan ons gelijk is willen worden, om Zichzelf als zoenoffer op te dragen aan zijn Vader. En steeds opnieuw wordt Hij geofferd om hen te heiligen die Hem ontvangen.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht; neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Heilig, verlicht en verlos mij, o Meester, naar lichaam en ziel. Laat mij uw woning worden door het ontvangen der heilige Mysteriën, want dan woont Gij in mij met uw Vader en de Heilige Geest, o albarmhartige Weldoener.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

Moge uw heilig Lichaam en uw kostbaar Bloed, mijn Verlosser, in mij worden tot vuur en tot licht om de zonde weg te schroeien en de doornen van de hartstochten te verbranden, opdat ik, geheel en al verlicht, Uw Godheid mag aanbidden.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uit uw rein Bloed is God vlees geworden. Daarom prijzen alle geslachten u zalig, Koningin, en de scharen der hemelse Geesten verheerlijken U; want door U mochten zij duidelijk aanschouwen de Schepper van alles, die de menselijke natuur heeft aangenomen. Waarlijk, U zaligprijzen moeten wij, o Moeder Gods, altijd gebenedijd. Gij ongeschonden Moeder van onze Heer en God. Gij zijt eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafirn. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van uw naam.

Kyrie eleison. (3x) Eer... Nu en altijd...

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel. alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer; wij, zondaars, bieden U, Meester, dit smeekgebed aan, omdat wij van alle verdediging verstoken zijn: ontferm U onzer.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, ontferm U onzer, want op U stellen wij onze hoop. Laat uw toorn niet te zeer over ons neerkomen, en denk niet meer aan onze overtredingen. Maar zie ook nu genadig op ons neer, en verlos ons van onze vijanden. Want Gij zijt onze God, en wij zijn uw volk. Wij allen zijn het werk uwer handen, en uw naam roepen wij aan. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Open voor ons de deur der barmhartigheid, gezegende Moeder Gods. Laat ons niet afdwalen, want wij vertrouwen op U. Red ons uit de gevaren, want gij zijt de bescherming van het christenvolk.

Kyrie eleison. (12x)

N.B.

Bij hoogfeesten troparion van het feest; op zondag van de zondag; en verder de gewone orde van de Avondgebeden.

's Morgens voor het gaan naar de Kerk

Door de gebeden van onze Heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.

Inleidingsgebeden

Ere zij U, onze God, ere zij U. Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid. wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van uw naam.

Kyrie eleison (3x). Eer... Nu en altijd...

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk I in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison (12x). Eer... Nu en altijd...

Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor God, onze Koning. Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus God, onze Koning. Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus zelf, onze Koning en God.

Psalm 22

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets; op grazige weiden doet Hij mij verblijven, aan verkwikkende wateren heeft Hij mij geleid. Hij heeft mijn ziel bekeerd. Hij leidt mij langs het pad der gerechtigheid omwille van zijn Naam. Zelfs al ga ik midden in de schaduw des doods, dan vrees ik geen kwaad, want Gij zijt met mij.

Uw staf en uw stok, juist deze zijn mijn troost. Gij richt een tafel voor mij aan, voor de ogen van mijn verdrukkers. Met olie zalft Gij mijn hoofd: hoe heerlijk is uw heilige Kelk. Uw barmhartigheid volgt mij van nabij, alle dagen van mijn leven. lk mag wonen in het Huis des Heren, tot in lengte van dagen.

Psalm 23

Aan de Heer behoort de aarde en haar volheid de gehele wereld en allen die erop wonen. Hij stelt haar vast op de zeeën, Hij legt haar grondslag op stromen. Wie mag opgaan tot de berg des Heren; wie mag staan op zijn heilige plaats? Die onschuldig is van handen en zuiver van hart.

Die op ijdelheden zijn geest niet stelt, geen meineed zweert tegen zijn naaste. Zo iemand ontvangt zegen van de Heer, barmhartigheid van God, zijn Verlosser. Zo is het geslacht van wie de Heer zoeken, die het aanschijn zoeken van de God van Jacob. Open uw poorten, o Vorsten, ga wijd open, eeuwige poorten, opdat inga de Koning der glorie.

Wie is die Koning der heerlijkheid? De Heer, die sterk is en machtig, een machtige Heer in de strijd. Open uw poorten, o Vorsten, ga wijd open, eeuwige poorten, opdat inga de Koning der glorie. Wie is die Koning der heerlijkheid? De Heer der heerscharen, Hij is de Koning der glorie.

Psalm 115

Ik geloof, ook al heb ik gesproken, toen ik ten uiterste vernederd. In mijn verbijstering had ik gezegd: elke mens is een leugenaar. Wat kan ik de Heer teruggeven, voor alles wat Hij mij geschonken heeft?

lk zal de Kelk des heils nemen, en de Naam des Heren aanroepen. Ik zal de Heer mijn geloften inlossen, ten aanschouwen van heel zijn volk. Kostbaar voor het aanschijn des Heren is het sterven van zijn gewijden. O Heer, ik ben immers uw dienstknecht, de zoon van uw dienstmaagd:

Gij hebt mijn boeien verbroken. U wil ik een lofoffer opdragen; ik wil de Naam des Heren aanroepen. lk zal de Heer mijn geloften inlossen, ten aanschouwen van heel zijn volk. In de voorhoven van het Huis des Heren; in uw midden, Jeruzalem.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, ere zij U, o God. (3x)

Kyrie eleison (3x).

Troparia

Sla geen acht op mijn overtredingen, Heer, die uit de Maagd geboren zijt. Reinig mijn hart en maak het tot een tempel voor uw allerzuiverst Lichaam en Bloed. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht, want onmetelijk is uw genade. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Hoe zal ik, onwaardige, het wagen deel te nemen aan uw heilig gastmaal? Indien ik het durven zou met de waardigen te naderen, dan zal mijn kleed mij verraden, daar het geen bruiloftskleed is; en ik zal de veroordeling afroepen over mijn schuldbeladen ziel. Heer, reinig en red mij als de Menslievende. Nu en altijd; en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Groot is het aantal mijner overtredingen, o Moeder Gods. Tot U neem ik mijn toevlucht, o Zuivere, om verlossing te vinden. Bezoek mijn zieke ziel, en bid tot uw Zoon, onze God, opdat Hij vergeving moge schenken voor het kwaad dat ik heb gedaan, o enig gezegende.

n.b.

Tijdens de Grote Vasten: Troparion van de Grote Donderdag

Kyrie eleison. (40x)

(met poklonen naar de zegen van de geestelijke vader)

Gebed I van de Heilige Basilios de Grote

Meester, Heer, Jezus Christus, onze God, Bron van leven en onsterfelijkheid; Schepper van het zichtbare en onzichtbare heelal, medeeeuwige, beginloze Zoon van de beginloze Vader: in de overvloed van uw goedheid hebt Gij in de volheid der tijden het vlees aangenomen. Gij zijt gekruisigd en begraven voor ons, die zo ondankbaar zijn en U niet willen erkennen. Met uw eigen Bloed hebt Gij onze natuur, die door de zonde tot bederf was overgegaan, weer hernieuwd.

Onsterfelijke Koning, neig uw oor tot mij en luister naar mijn stem, want ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U en ben niet waardig, op te zien naar uw heerlijkheid. Uw goedheid heb ik misbruikt, uw geboden overtreden en niet gehoorzaamd aan uw verordeningen. Maar Gij, Heer, zijt geduldig en lankmoedig, en als de Barmhartige hebt Gij mij niet om mijn zonden vernietigd, omdat Gij wacht op mijn bekering. Eens hebt Gij, Menslievende, door uw profeet gezegd:

Ik heb geen behagen in de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekere en leve.

Gij wilt niet dat het werk uwer handen verloren gaat, Meester, en Gij schept geen behagen in de ondergang van de mensen, maar Gij wilt dat allen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.

Al ben ik ook de hemel, de aarde en zelfs dit tijdelijk leven onwaardig, omdat ik mij geheel aan de zonden heb overgegeven, de hartstochten gediend en uw Ikoon geschonden, toch wanhoop ik niet aan mijn redding. Ik waag het om tot uw onmetelijke barmhartigheid te naderen, daar Gij mij geschapen hebt en geformeerd. Neem mij aan, menslievende Heer, zoals Gij de overspelige vrouw, de rover, de tollenaar en de verloren zoon hebt aangenomen.

Bevrijd mij van de drukkende last van mijn zonden, Gij Die allen tot U roept die belast en beladen zijn, om hen te verkwikken. Gij zijt immers niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen tot bekering.

Reinig mijn lichaam en mijn geest van iedere smet, en onderricht mij om mij te heiligen in vreze voor U, opdat ik, zonder door mijn geweten te worden veroordeeld, deel mag nemen aan uw heiliging en verenigd mag worden met uw heilig Lichaam en Bloed. Dan zult Gij in mij wonen en in mij verblijven met de Vader en de Heilige Geest.

Heer Jezus, mijn God, laat de deelname aan uw alreine en levendmakende Mysteriën mij niet worden tot oordeel noch verzwakking van ziel en lichaam door ze onwaardig te ontvangen; maar schenk mij de gunst om tot mijn laatste adem, zonder veroordeling, deel te nemen aan uw heiliging, in de gemeenschap met de Heilige Geest, tot teerspijze op de weg naar het eeuwig leven, tot een goede verdediging voor uw vreeswekkende rechterstoel. Dan zal ook ik, samen met uw uitverkorenen, deel hebben aan uw onvergankelijke goederen, Heer, welke gij bereid hebt voor hen die U liefhebben en die U mogen verheerlijken in eeuwigheid. Amen.

Gebed II van Heilige Joannes Chrysostomos

Heer mijn God, ik weet dat ik niet waardig ben dat Gij komt onder mijn dak, want het huis van mijn ziel is armzalig en bouwvallig en er is geen plaats waar Gij uw hoofd kunt neerleggen. Maar, omdat Gij uit den hoge zijt neergedaald en Uzelf hebt vernederd tot mijn geringheid, er uw welbehagen in vond te rusten in een stal en neergelegd te worden in een kribbe voor redeloze dieren; wil daarom nu rusten in de kribbe van mijn onverstandige ziel en treed binnen in mijn bevlekt lichaam.

Zoals Gij binnengegaan zijt in het huis van Simon de melaatse, en maaltijd hebt gehouden met zondaars, treed nu ook binnen in het huis van mijn vernederde ziel, want ik ben melaats door mijn zonden. Zoals Gij de zondares niet van U hebt afgestoten, toen zij naderde om U aan te raken, heb ook medelijden met mij, zondaar, want ook ik kom naderbij om U aan te raken. Zoals Gij haar hebt toegestaan U te kussen met haar bezoedelde en schuldige mond, wijs ook mij niet af, hoewel mijn lippen zoveel meer bezoedeld en schuldiger zijn.

Laat de vuurgloed van uw heilig Lichaam en uw kostbaar Bloed, heiliging, licht en genezing schenken aan mijn vernederde ziel en lichaam, en de zondenlast wegnemen die mij terneerdrukt; mij beschermen tegen de listen van de duivel, en mijn slechte gewoonten verdrijven en bedwingen; mijn hartstochten onderdrukken om uw geboden na te leven, opdat in mij uw genade moge toe-nemen en ik uw Koninkrijk moge beërven.

Niet met een trotse geest kom ik tot U, Christus God, maar in vertrouwen op uw onzegbare genade. Niet ver wil ik mij houden van uw gemeenschap, opdat ik niet ten prooi zou vallen aan de boze geest, die als een roofdier ronddwaalt.

Daarom bid ik U:

Gij enig Heilige, o Meester, heilig mijn ziel en mijn lichaam, mijn geest, mijn verstand en mijn hart. Vernieuw mij geheel en al; plant in mij de vreze voor U; bind mij vast aan uw heiliging. Wees mijn Helper en Bijstand. Leid mijn leven in vrede. Maak mij eens waardig te staan met uw heiligen aan uw rechterhand. Door de gebeden van uw alreine Moeder, van uw onlichamelijke dienaren, de hemelse Machten, en van alle heiligen die U behaagd hebben in eeuwigheid. Amen.

Gebed III van Simeon Metafrastes

Gij, alleen reine, ongeschapen Heer, hebt in uw onuitsprekelijke liefde geheel en al onze menselijke natuur aangenomen uit de Maagd, die U op wonderbare wijze heeft ontvangen door de overschaduwing van de Heilige Geest en naar het welbehagen van de eeuwige Vader. Jezus Christus, Gods Wijsheid, Vrede en Kracht, Gij hebt U vrijwillig onderworpen aan het levenschenkend en verlossend lijden, aan het Kruis, de nagels en de lans, ja zelfs aan de dood; dood nu in mij alle zieldodende en vleselijke begeerten.

Gij, die U begraven liet en daardoor het rijk van de Hades hebt overwonnen, begraaf nu mijn slechte plannen door goede gedachten en verjaag de boze geesten.

Gij, die door uw levenschenkende opstanding op de derde dag onze gevallen voorvader Adam weer hebt doen opstaan, doe ook mij weer opstaan, die in zonden verzonken ben en toon mij de wegen van het berouw.

Gij, die door uw roemrijke hemelvaart onze door U aangenomen natuur hebt vergoddelijkt door haar te doen zetelen aan de rechterhand van de Vader, maak mij door mijn deelname aan uw heilige Mysteriën waardig, geteld te worden onder hen die gered zijn en die zetelen aan uw rechterhand.

Gij, die door de komst van de Heilige Geest, de Trooster, uw Leerlingen tot priesters en waardige vaten hebt gemaakt, maak ook mij ontvankelijk voor uw komst.

Gij, die zult wederkomen om de wereld rechtvaardig te oordelen, maak dat ik U, mijn Schepper, mag aanschouwen wanneer Gij als Rechter op de wolken komen zult met al uw Heiligen. Opdat ik U zonder einde mag loven en bezingen, tezamen met uw beginloze Vader en uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed IV van de Heilige Joannes Damascenos

Heer Jezus Christus, onze God en Meester, Gij alleen bezit de macht om de zonden der mensen weg te nemen: Goede en Menslievende, vergeef mij al mijn overtredingen, die ik bewust of onbewust tegen U heb begaan. Stel mij in staat om onveroordeeld deel te nemen aan uw goddelijke, hoog verheerlijkte, heilige en levendmakende Mysteriën, niet tot straf, pijn noch vermeerdering van de zonde, maar tot reiniging en heiliging, tot onderpand van het komend Koninkrijk, tot beschutting en hulp en verdediging tegen mijn vijanden, tot uitdelging van mijn talrijke zonden.

Want Gij zijt een God van genade, barmhartigheid en menslievendheid, en tot U zenden wij onze lof, tezamen met Uw Vader en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed V van de Heilige Basilios de Grote

Heer, ik weet, dat ik onwaardig uw allerzuiverst Lichaam en uw kostbaar Bloed ontvang; en dat ik schuldig ben en ik mijzelf een oordeel eet en drink, daar ik het Lichaam en Bloed van U, mijn Christus en God, niet onderken. Maar vertrouwend op uw barmhartigheid, kom ik toch tot U, daar Gij gezegd hebt:

Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Ontferm U over mij, Heer, en laat mij, zondaar, niet te schande worden, maar doe met mij volgens uw barmhartigheid. Mogen deze heilige Mysteriën mij naar ziel en lichaam genezen, reinigen, verlichten, bewaren en heiligen. Mogen zij voor mij worden tot verdrijving van alle hersenschimmen, van alle boze handelingen en van alle duivelse en bedrieglijke werking, die zich in mijn ledematen voltrekt.

Ja, mogen zij worden tot vertrouwen in en liefde tot U, tot verbetering van mijn leven, tot versterking en groei van de deugden, tot volmaaktheid, tot het onderhouden van uw geboden, tot gemeenschap met de Heilige Geest, tot onderpand van het eeuwig leven, en tot een goede verdediging voor uw ontzagwekkende rechterstoel, maar niet tot veroordeling of verdoemenis. Amen.

Gebed VI van de Heilige Simeon de Nieuwe Theoloog

Van bezoedelde lippen, uit een onrein hart, van een onzuivere tong, uit een misvormde ziel, aanvaard mijn gebed, Christus. Verwerp mij niet, en evenmin mijn woorden of mijn gedrag, zelfs niet mijn stoutmoedigheid, maar geef mij de moed, mijn Christus, om te zeggen wat ik U zeggen wil; of liever: leer Gij mij wat ik doen of zeggen moet.

Ik heb meer gezondigd dan de zondares. Toen zij vernam waar Gij waart, kocht zij kostbare myron en kwam zij vol vertrouwen naderbij om de voeten van U, Christus mijn God en mijn Heer, te balsemen. Zoals zij vol verlangen tot U kwam en Gij haar niet hebt verstoten, verafschuw mij evenmin, o Woord, maar bied mij uw voeten aan, opdat ik ze kan vasthouden, en kussen, en ze onbeschroomd kan zalven met een stroom van tranen als met myron.

Was mij en zuiver mij met tranen, o Woord. Vergeef mij mijn overtredingen; schenk mij vergiffenis. Gij kent de menigte van mijn zonden, maar Gij kent tevens mijn wonden en Gij ziet al mijn kwetsuren. Gij kent echter ook mijn geloof, Gij ziet mijn ijver en Gij hoort mijn zuchten. Niets is U verborgen, mijn God, mijn Schepper en mijn Verlosser, geen tranendruppel, zelfs geen deeltje van die druppel.

Wat ik nog niet heb gedaan, hebben uw ogen reeds gezien; de nog niet begane daden, zijn reeds nu in uw boek beschreven.

Zie toch mijn vernedering. Zie, hoe groot mijn ellende is. Vergeef mij al mijn zonden, God van het heelal, opdat ik met een rein hart, met een geest vol ontzag en met een berouwvol gemoed moge deelnemen aan uw heilige en levendmakende Mysteriën. Want allen die U eten en drinken met een rein hart, zullen leven en worden vergoddelijkt.

Gij hebt immers zelf gezegd, mijn Meester: Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Het woord van mijn Heer en God is waar, want al wie deel heeft aan zijn goddelijke en heiligende genade, is nooit alleen, maar is altijd met U, mijn Christus, drievoudig heerlijk Licht, Die de wereld verlicht.

Moge ik daarom nooit alleen blijven, ver van U, Schenker van het leven, want Gij zijt mijn adem, mijn leven, mijn blijdschap, Verlosser der wereld.

Daarom kom ik tot U, zoals Gij ziet, met tranen en met een berouwvol gemoed en ik smeek U om bevrijding van al mijn zonden; opdat ik zonder veroordeling mag deelhebben aan uw levendmakende en vlekkeloze Mysteriën. Blijf in mij, zoals Gij gezegd hebt, niettegenstaande mijn rampzaligheid, opdat de bedrieger mij niet ver van uw genade zou vinden en mij met arglist zou wegroven, door mij te misleiden en weg te trekken van uw verlossende woorden.

Daarom val ik voor U neer en vurig roep ik tot U:

zoals Gij de verloren zoon en de overspelige hebt aangenomen, neem zo ook mij aan, de zondige, verloren zoon, nu ik met een berouwvol hart tot U kom, o Goede.

Ik weet, Verlosser, dat niemand zo gestruikeld is gelijk ik; of daden heeft bedreven als de mijne. Ik weet eveneens dat de grootheid van de overtredingen noch de menigte der zonden uw grote lankmoedigheid en uw oneindige menslievendheid kunnen overtreffen, mijn God. Door uw medelijden reinigt en verlicht Gij hen, die innig hun zonden berouwen, en Gij laat hen toe tot de gemeenschap met uw Godheid; ja, heel dikwijls gaat Gij zelfs vertrouwelijk met hen om, wat voor zowel de engelen als de mensen onbegrijpelijk is.

Daaruit put ik moed, mijn Christus; dit beurt mij op en in vertrouwen op de volheid van uw weldaden jegens ons, verheug ik mij, en vrees tegelijk, deel te hebben aan het vuur, want ik ben een uitgedroogde rietstok. O onbegrijpelijk wonder: ik verbrand niet, maar word als met verfrissende dauw besprenkeld, zoals eens het braambos, dat brandde en niet werd verteerd.

Met een dankbaar hart en met een dankbare geest; ja met dankbaarheid vervuld in alle ledematen van mijn ziel en lichaam, aanbid ik U, verheerlijk ik U en prijs ik U, mijn God, want Gij zijt waarlijk gezegend, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Gebed VII van Heilige Joannes Chrysostomos

God, ontbind, scheld kwijt en vergeef mij al mijn overtredingen, waardoor ik tegen U heb gezondigd, in woord, in daad en in gedachte, vrijwillig of onvrijwillig, bewust of onbewust.

Vergeef mij alles, als de Goede en Menslievende, door de gebeden van uw allerreinste Moeder, van uw geestelijke dienaren, de heilige Machten, en van al uw heiligen, die U welgevallig zijn geweest. Laat mij zonder veroordeling uw allerzuiverst lichaam en kostbaar Bloed ontvangen tot genezing van mijn ziel en van mijn lichaam, en tot reiniging van mijn slechte gedachten.

Want aan U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed VIII van Heilige Joannes Chrysostomos

Meester en Heer, ik ben niet waardig dat Gij komt onder het dak van mijn ziel. Maar, daar Gij als de Menslievende toch in mij wilt verblijven, wil ik de deuren, die Gij zelf gemaakt hebt, wijd openen, zodat Gij vol erbarming kunt binnentreden om mijn verduisterd hart te verlichten.

Ik weet dat Gij dit doen wilt, want Gij hebt U niet weggetrokken van de zondares, die wenend tot U kwam; de boetvaardige tollenaar en de goede rover, die in uw Koninkrijk geloofden, hebt Gij niet verstoten; en de berouwvolle vervolger Saul liet Gij niet aan zijn lot over. Maar allen, die vol berouw tot U kwamen, hebt Gij onder uw vrienden opgenomen, want Gij alleen zijt gezegend, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed IX van Heilige Joannes Chrysostomos

Heer Jezus Christus, mijn God, scheld kwijt, vergeef mij, uw zondige, onnutte en onwaardige dienaar, al mijn overtredingen, ongerechtigheden en zonden, die ik vanaf mijn jeugd tot nu toe, tot dit uur, heb bedreven, en die ik bewust of onbewust, in woord of daad, in gedachte of voornemen, door gewoonte of met mijn zintuigen heb begaan. Spreek mij vrij en delg alles uit.

Door de voorspraak van uw Moeder, de alreine Maagd Maria, die mijn enige hoop, bescherming en verlossing is, maak mij waardig om zonder veroordeling en smetteloos deel te nemen aan uw alzuivere, onsterfelijke, levendmakende en ontzagwekkende Mysteriën tot vergiffenis der zonden en tot het eeuwige leven, tot heiliging en verlichting, tot sterkte en genezing, tot gezondheid van ziel en lichaam, tot volkomen uitroeiing en vernietiging van mijn boze plannen, gedachten en voornemens en van de nachtelijke drogbeelden van de duistere en boze geesten.

Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed X van de Heilige Joannes Damascenos

Ik sta voor de deuren van uw heiligdom en nog weet ik de slechte gedachten niet van mij af te zetten, Christus God. Maar Gij, die de tollenaar hebt gerechtvaardigd, die medelijden had met de Kananese en de poorten van het paradijs geopend hebt voor de goede rover, open ook voor mij de schat van uw barmhartigheid en neem mij aan, nu ik het waag U aan te raken.

De bloedvloeiende, die slechts de zoom van uw kleed aanraakte, werd genezen; en de zondares, die uw voeten kuste, werd van haar zonden bevrijd.

Aanvaard ook mij, nu ik het waag uw Lichaam te ontvangen, laat mij door dit vuur niet worden verteerd, maar verlicht mijn geestelijke zintuigen en verbrand mijn zondenlast, door de gebeden van haar, die U ongerept gebaard heeft, en van de hemelse Machten.

Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van Heilige Joannes Chrysostomos

Heer, ik geloof en belijd dat Gij de Christus zijt, de Zoon van de levende God, in de wereld gekomen om zondaars, onder wie ik de eerste ben, te verlossen. Ook geloof ik dat dit uw vlekkeloos Lichaam is en dat uw kostbaar Bloed. Daarom bid ik U: ontferm U mijner, en vergeef mij mijn zonden, die ik vrijwillig en onvrijwillig, in woord, in daad, bewust en onbewust begaan heb. En maak mij waardig om aan uw vlekkeloze Mysteriën deel te hebben, niet ten verderve, maar tot vergeving van mijn zonden en ten eeuwigen leven. Amen.

notitie

Wanneer gij nadert om de heilige Mysteriën te ontvangen, bid dan het volgende gebed van Metafrastes:

Zie, ik nader tot de Goddelijke Mysteriën. Verschroei mij niet, mijn Schepper, door deze gemeenschap. Gij zijt immers een Vuur, dat de onwaardigen verteert. Maar reinig mij van alle smet.

vervolgens:

Zoon van God, neem mij heden aan, als deelgenoot, van uw mystiek Avondmaal. Want uw vijanden zal ik voorzeker niet over dit mysterie spreken. Ik zal U geen kus geven, zoals Judas, maar evenals de rover belijd ik mijn geloof in U: Gedenk mijner, o Heer, in uw Koninkrijk. Heer, moge het deelnemen aan uw heilige Mysteriën mij niet worden tot een oordeel of verderf, maar tot genezing van mijn ziel en van mijn lichaam.

En daarna:

Huiver, sterveling, bij het aanschouwen van het Goddelijk Bloed. Het is een Vuur, dat de onwaardigen verbrandt. Maar het Goddelijk Lichaam maakt ook mij tot god en is mijn voedsel. Het neemt mijn geest op in God en voedt wonderbaar mijn verstand.

Troparia

Door uw innige liefde hebt Gij mij doorwond, o Christus, en mij door uw goddelijke genegenheid veranderd. Verbrand mijn zonden met uw onstoffelijk vuur en maak mij waardig om met uw zaligheid te worden vervuld, opdat ik jubelend uw wederkomst mag verheerlijken, Algoede.

Hoe zal ik, onwaardige, binnentreden in de luister van uw heiligdom? Want als ik het zou wagen de bruiloftszaal te betreden, dan zal mijn kleed mij verraden. Ik draag immers geen bruiloftskleed, waardoor de engelen mij geboeid buiten zullen werpen. Reinig mij daarom van alle smet en red mij, o Menslievende.

Gebed

Menslievende Meester, Jezus Christus mijn God, laat het heilig Mysterie mij niet tot oordeel strekken, maar veeleer tot heiliging en reiniging van mijn ziel en lichaam, en tot onderpand van het komende leven en van het komend Koninkrijk. Het is mijn vreugde de Heer aan te hangen; en op de Heer vestig ik de hoop van mijn redding.

En nogmaals:

Zoon van God, neem mij heden aan, als deelgenoot, van uw mystiek Avondmaal. Want uw vijanden zal ik voorzeker niet over dit mysterie spreken. Ik zal U geen kus geven, zoals Judas, maar evenals de rover belijd ik mijn geloof in U: Gedenk mijner, o Heer, in uw Koninkrijk.