Ga naar hoofdinhoud

Dankgebeden na het ontvangen van de Heilige Mysteriën

Van zodra gij deelgenomen hebt aan de heerlijke gemeenschap met de levendmakende en heilige Mysteriën, zing Gods lof en zeg Hem overvloedig dank, en bid met al de warmte van uw hart deze gebeden:

Ere zij U, o God. Ere zij U, o God. Ere zij U , o God.

Dankgebed

Ik dank U, Heer mijn God, dat Gij mij niet hebt afgestoten ondanks mijn zonden, maar dat Gij mij waardig geacht hebt deel te hebben aan uw heiligmakende Mysteriën.

Ik dank U, dat Gij zo goed zijt geweest mij uw allerzuiverste en hemelse Gaven te laten ontvangen, hoe onwaardig ik ook ben.

Heer, Mensenvriend, Gij die voor ons gestorven en verrezen zijt, en ons voor het welzijn van ons lichaam en de heiliging van onze ziel deze ontzagwekkende en levendmakende Mysteriën geschonken hebt, maak dan, dat zij iedere tegenstander op de vlucht drijven; dat zij de ogen van mijn hart verlichten; dat zij vrede geven aan mijn geestelijke vermogens; dat zij mij een geloof ingeven waarover ik mij nimmer behoef te schamen, een oprechte liefde, een diepe wijsheid en de gehoorzaamheid aan uw geboden; dat zij in mij uw goddelijke genade vermeerderen, en mij vormen in uw Koninkrijk.

Aldus voor Hem bewaard in uw heiliging, zal ik mij altijd uw geboden herinneren, en in het vervolg niet meer voor mijzelf leven, maar voor U, onze Heer en Weldoener. Als ik zo mijn leven zal hebben doorgebracht in de hoop op het eeuwig leven, zal ik eens komen tot de rust zonder einde, waar de stemmen der heiligen en het genot zonder grenzen van hen die de onuitsprekelijke schoonheid van uw gelaat aanschouwen, nooit zullen ophouden. Want Gij zijt waarlijk Degene naar wie wij verlangen, en de onuitsprekelijke vreugde van hen die U liefhebben: Christus, onze God, die de gehele schepping viert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van de Heilige Basilios

Meester, Christus God, Koning der eeuwen, Maker van het heelal: ik dank U voor alle weldaden die Gij mij geschonken hebt, en in het bijzonder voor het ontvangen van uw zuivere en levendmakende Mysteriën.

Ik bid U, goede en menslievende God, bewaar mij onder uw bescherming in de schaduw van uw vleugelen.

Geef mij de genade, om tot mijn laatste adem uw heilige Mysteriën te mogen ontvangen met een zuiver geweten, tot vergiffenis van mijn zonden, en voor het eeuwig leven. Want Gij zijt het Brood des levens, de Bron der heiligheid, en de Uitdeler van het goede.

En aan U brengen wij eer, met de Vader en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van de Heilige Joannes Chrysostomos

Christus, onze Heer, Gij hebt mij toegestaan, deel te nemen aan uw allerzuiverst Lichaam en aan uw kostbaar Bloed. Daarom loof en prijs ik U, aanbid en verheerlijk U, en roem uw zegeningen, o God; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van Simeon Metafrastes

Gij die mij vrijwillig uw vlees tot voedsel hebt gegeven; Gij die zijt een vuur dat de onwaardigen verteert: verbrand mij niet, o mijn Schepper, maar dring binnen in mijn ledematen en gewrichten, mijn binnenste en mijn hart. Verteer de doornen van al mijn zonden. Zuiver mijn ziel, heilig mijn hart. versterk mijn lichaam, verlicht mijn zintuigen, en stel mij geheel onder uw vreze.

Verdedig, bescherm en behoed mij steeds tegen elke daad of woord die de dood zouden kunnen brengen aan mijn ziel. Maak van mij de woonplaats van Uw Heilige Geest, opdat iedere boze geest en hartstocht uit mij wegvlucht aIs voor een vuur, want ik ben uw woning geworden, nu Gij bij mij zijt binnengetreden door de heilige Communie.

Neem de voorspraak aan van al uw heiligen: de legerscharen der Onlichamelijken, uw Voorloper, uw wijze Apostelen, en bovenal uw eerbiedwaardige en zuivere Moeder. Mijn Christus, neem barmhartig hun smeekbeden aan, en maak van uw dienaar een kind van het Licht. Want Gij, goede God, zijt de enige Heiligmaker en de enige Verlichter van onze zielen; en wij allen brengen U iedere dag de eer die U toekomt als onze God en Heer. Amen.

Gebed van de Heilige Cyrillos van Alexandrie

Heer Jezus Christus, moge uw heilig Lichaam mij het eeuwig leven schenken, en moge uw goddelijk Bloed mijn zonden uitwissen. Moge deze Eucharistie mij vreugde, gezondheid en geluk schenken. Bij uw vreeswekkende Wederkomst, maak mij dan waardig, hoe zondig ik ook ben, om te staan aan de rechter hand van uw heerlijkheid. Door de gebeden van uw allerreinste Moeder en van al uw heiligen. Amen.

Gebed tot de Alheilige Moeder Gods

Alheilige Meesteres en Moeder Gods, licht van mijn verduisterde ziel, mijn hoop en bescherming, mijn toeverlaat, mijn troost en mijn vreugde. Ik dank U dat Gij mij waardig hebt gemaakt het allerzuiverst Lichaam en het kostbaar Bloed van uw Zoon te ontvangen.

Gij, die het ware Licht hebt gebaard, verlicht de ogen van mijn hart.

Gij, die de Bron der onsterfelijkheid hebt gedragen, schenk mij, die dood ben door de zonde, weer het leven.

Liefdevolle, medelijdende Moeder van de barmhartige God, ontferm U over mij. Schenk mij rouwmoedigheid en een oprecht berouw. Verleen nederigheid aan mijn geest en verlos mijn verstand uit de kerker.

Maak mij waardig, om tot mijn laatste adem zonder veroordeling deel te nemen aan de heilige Mysteriën, tot heiliging van mijn ziel en genezing van mijn lichaam. Schenk mij tranen van boete en belijdenis, opdat ik U alle dagen van mijn leven moge prijzen en verheerlijken; want gij zijt gezegend en verheerlijkt in eeuwigheid. Amen.

Gebed van Simeon de Godsdrager

Nu laat Gij uw dienaar heengaan, o Meester, volgens uw heilig woord in vrede. Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor het oog van alle volkeren. Licht tot verlichting der heidenen, en tot glorie van uw volk Israël.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van uw naam.

Kyrie eleison. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Na de Liturgie van de Heilige Joannes Chrysostomos

De lieflijkheid van uw mond, stralend als een vlam, heeft de aarde verlicht. Aan de wereld heeft zij geschonken schatten van onbaatzuchtigheid, en ons getoond de verhevenheid van de deemoed. Ons lerende door uw woorden, Vader Joannes Chrysostomos, bid ook tot Christus God, het Woord, om redding te schenken aan onze zielen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Van de hemel hebt gij de goddelijke genade ontvangen, en met de lippen leert gij aan allen de éne God in de Drieheid te aanbidden, gelukzalige, vrome Joannes Chrysostomos. Terecht prijzen wij u, want gij zijt onze leraar door uw uitleg van het Goddelijke. Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vrijmoedige Beschermster der christenen, standvastige Middelares bij de Schepper, veracht niet onze zondaarsgebeden, maar voorkom ons in uw goedheid en help ons, die vol vertrouwen tot U roepen: Haast U om ons bij te staan; dring aan door uw gebeden, Moeder Gods, die altijd waakt over hen die U vereren.

Kyrie eleison. (12x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij.

Na de Liturgie van de Heilige Basilios de Grote

Over de gehele aarde is uw roep uitgegaan, toen zij uw woord aannam, waardoor gij het wezen der dingen hebt uitgelegd, en de zeden der mensen schoner gemaakt. Koninklijke Priester, heilige Vader Basilios, bid tot Christus God, om onze zielen te redden.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gij hebt u de onwankelbare grondpijler van de Kerk getoond, door alle sterfelijken het onontvreemdbare Rijk aan te bieden en door het te bezegelen met uw leerstellingen, gij die de hemel getoond hebt, heilige Basilios.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vrijmoedige Beschermster der christenen, standvastige Middelares bij de Schepper, veracht niet onze zondaarsgebeden, maar voorkom ons in uw goedheid en help ons, die vol vertrouwen tot U roepen: Haast U om ons bij te staan; dring aan door uw gebeden, Moeder Gods, die altijd waakt over hen die U vereren.

Kyrie eleison. (12x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij.

Na de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven

Gij hebt Gods genade in u opgenomen, roemrijke Gregorios; en gesterkt door zijn kracht, zijt gij gaan leven volgens het Evangelie. Daardoor hebt gij nu van Christus het loon voor uw moeiten ontvangen, zalige bisschop en leraar; bid Hem onze zielen te redden.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Christus, de Opperherder, hebt gij nagevolgd en scharen van monniken in de hemelse schaapsstal binnen gevoerd. Gij hebt Christus' kudden zijn geboden geleerd, en nu jubelt gij met hen in de hemelse woningen, heilige Vader Gregorios.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vrijmoedige Beschermster der christenen, standvastige Middelares bij de Schepper, veracht niet onze zondaarsgebeden, maar voorkom ons in uw goedheid en help ons, die vol vertrouwen tot U roepen: Haast U om ons bij te staan; dring aan door uw gebeden, Moeder Gods, die altijd waakt over hen die U vereren.

Kyrie eleison. (12x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij.

Slotgebeden

Kyrie eleison. (12x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij.

(Als er een priester is) (Vader, zegen in de Naam des Heren.)

Door de gebeden van onze heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.