Ga naar hoofdinhoud

Gebeden bij elk uur van de dag

volgens het Horologion van de Wakenden.

Inleidingsgebeden

Ere zij U, onze God, ere zij U.

Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drie-eenheid, wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van uw naam.

Kyrië eleison. (3x) Eer... Nu en altijd...

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrië eleison (12x). Eer... Nu en altijd...

Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor God, onze Koning.
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus God, onze Koning.
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus zelf, onze Koning en God.

notitie

Hierna kan men naar keuze één of meerdere psalmen lezen. Hierna bidt men de Troparia en het gebed van het betreffende uur.

7 uur in de morgen

Troparia

Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer; wij, zondaars. bieden U, Meester, dit smeekgebed aan, omdat wij van alle verdediging verstoken zijn: ontferm U onzer.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, ontferm U onzer, want op U stellen wij onze hoop. Laat uw toorn niet te zeer over ons neerkomen, en denk niet meer aan onze overtredingen. Maar zie ook nu genadig op ons neer, en verlos ons van onze vijanden. Want Gij zijt onze God, en wij zijn uw volk. Wij allen zijn het werk uwer handen, en uw naam roepen wij aan.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Open voor ons de deur der barmhartigheid, gezegende Moeder Gods. Laat ons niet afdwalen, want wij vertrouwen op U. Red ons uit de gevaren, want gij zijt de bescherming van het christenvolk.

Kyrie eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Basilios

U zegen ik, lankmoedige Heer, die elke dag opnieuw geduld toont tegenover mij, zondaar; en ons allen de mogelijkheid biedt om boete te doen. Daarom ook zwijgt Gij, Heer, en verdraagt Gij ons, opdat wij U zouden verheerlijken, daar Gij de redding van de mens bewerkt, nu eens door de vrees die Gij inboezemt, dan weer door de aansporingen, allereerst van de profeten, en daarna door de komst van uw Zoon, die ons bezocht heeft.

Niet wijzelf, maar Gij hebt ons gemaakt, Heer. Ik ben niet waardig uw Naam te dragen door het grote aantal mijner overtredingen. Toch wil ik U danken, Heer, daar Gij geduldig mijn fouten hebt verdragen en mij ongestraft hebt gelaten tot heden toe. Hoewel ik de ergste straffen verdien, hebt Gij mij uw oneindige liefde getoond. Ik dank U, zelfs al ben ik niet welsprekend genoeg om uw barmhartigheid te verheerlijken.

Ontferm U over mij, Heer: neem bezit van mijn ziel; bestuur de rest van mijn leven, laat uw wil geschieden naar het welbehagen van uw barmhartigheid en uw mensenliefde. In uw overgrote tederheid, schenk mij één enkele druppel van uw barmhartige liefde, om daarna de banden van mijn lichaam los te maken.

Door de gebeden en de voorspraak van de alheilige Moeder Gods, van uw kostbaar en levenschenkend Kruis, van de hemelse Machten, die U heilig dienen, en van alle heiligen die U in alle eeuwen behaagd hebben; want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

8 uur in de morgen

Troparia

Verlosser, minacht uw dienaar niet, die gevangen is door de laksheid en de zonde. Wek mijn hart tot de boete; maak mij een arbeider in uw wijngaard, Heer, en schenk mij het loon van het elfde uur en de genade van de verlossing.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, daar wij allen vreemdelingen zijn op aarde, zoals al onze vaderen voor ons, bewaar onbevlekt ons korte leven. Menslievende Verlosser, ontferm U over ons.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onbevlekte Maagd, gij aanvaardt de gebeden van de zondaars en minacht niet het zuchten van de bedroefden. Spreek ten beste bij Hem, die uit uw reine schoot geboren wilde worden, dat Hij ons de verlossing moge schenken.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer Jezus Christus, Zoon van God, eeuwig Woord, die nooit iemand teleur stelt, die op U vertrouwt; liefdevolle Vader van de mensen, God van barmhartigheid en van alle vertroosting; Gij waart voor alle eeuwen, Gij zijt heden en in uw goedheid blijft Gij in alle eeuwigheid.

Verjaag ver van uw dienaar de slechte gedachten die mij kwellen. Gij doorgrondt mijn hart en kent alle geheimen, Gij weet dus dat ik deze boze dingen niet wil. Reken ze mij daarom niet toe, maar wees mij goedgunstig en zend vanaf uw verheven troon uw genade over mij neer. Bedek mij met uw schaduw, want ik ben uw dienaar.

Onderricht mij, o Meester, opdat ik uw geboden zou leren en ik zou leven, Arts van ziel en lichaam, die alleen zonder zonde zijt, hoog verheerlijkte leer. Want gezegend is uw Naam, en geloofd en verheerlijkt door uw heiligen in de eeuwen. Amen.

9 uur in de morgen

Troparia

Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zorgeloos hebt gij uw leven doorgebracht, mijn ziel; gij vergeet de vreeswekkende dag van het oordeel. Waak op en kies de bekering. Keer terug tot Christus en roep tot Hem: God van liefde, gedenk de menigte van onze zonden niet op het uur, als gij wederkomt om ons te oordelen, Heer.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hoop der wereld, eerbiedwaardige en maagdelijke Moeder Gods, ik smeek om uw bescherming. Ontferm U over het volk dat tot U vlucht. Smeek tot God dat Hij ons zijn liefde bewijze door onze zielen te bevrijden van elke straf, boven allen gezegende Maagd.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Nikon

Rechtvaardige en lofwaardige God, grote en sterke God, die God zijt van voor alle eeuwen, luister op dit uur naar een zondaar: aanhoor mij met al uw kracht, zonder mijn voortdurende ongehoorzaamheid te gedenken, terwijl ik bid. Luister, Heer, nu ik vurig tot U bid, zoals eertijds uw profeet Elia. Door zijn gebeden, verbrand mijn ongerechtigheden en was mij van mijn zonden.

Ja Heer der Krachten en Schepper van de onlichamelijke Engelen, Gij hebt gezegd: Vraag en u zal gegeven worden. Minacht mij dus niet omwille van mijn onreine lippen en omdat ik een zondaar ben. Luister, want Gij hebt beloofd te verhoren wie U waarlijk aanroept. Richt mijn schreden op de weg van de vrede. Heb medelijden met al mijn vrijwillige en onvrijwillige fouten, hoewel Gij gezegd hebt: Weest rein als de duiven.

Uit geheel mijn hart, heb ik geroepen: Hoor mij, Heer, Hoop van alle einden der aarde en van hen die zich op de verre zee bevinden. Bedreig alle onreine geesten en verjaag ze, want ik ben zwak. Grijp wapen en schild, sta op om mij te helpen. Trek uw zwaard en bescherm mij tegen de vijanden die mij vervolgen. Heer, zeg tot mijn ziel: lk ben uw redding.

Dat van mijn hart wijke de geest van haat, van wrok, van naijver; de geest van lafheid, lusteloosheid, en minachting en elke andere boze geest. Doof in mij alle koorts en elk gevoel dat veroorzaakt wordt door de werking van de duivel. Mogen mijn ziel, mijn lichaam en mijn geest verlicht worden door het licht van uw kennis, opdat ik door uw grote barmhartigheid moge komen tot de eenheid van geloof en de volheid van de kennis van de heilige Drie-eenheid; de volmaakte man in de maat der volwassenheid. Dan zal ik U kunnen loven, onze God, in de eeuwen der eeuwen, samen met de engelen en met allen die U behaaglijk zijn geweest in de loop der eeuwen. Amen.

10 uur in de morgen

Troparia

Zoals David roep ik: ontferm U over mij, ik heb gezondigd. Verlosser, was mijn zonden weg met de tranen der boete, en ontferm U over mij.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Hoewel ik hier sta en poog te bidden, houdt de vijand mij als in een net gevangen. Versla, Heer, met het wapen van het Kruis, zijn boosaardigheid, en schenk mij redding.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moeder Gods, minacht uw dienaar niet, die uw hulp van node heeft, want op U hoopt mijn ziel: ontferm U over mij.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Almachtige God, Vader van Jezus Christus, uw Enige Zoon, schenk mij een zuiver hart, een rein hart, een waakzame geest, kennis die vrij is van dwaling, de nederdaling van de Heilige Geest om de volle waarheid te verwerven; door uw Christus, met Wie Gij gezegend zijt, evenals uw Heilige Geest, in de eeuwen. Amen.

11 uur in de morgen

Troparia

Heer, Gij kent de afgrond van mijn zonden. Reik mij de hand, zoals aan Petros, en red mij.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wanneer de Rechter van het heelal het rechtvaardig vonnis zal uitspreken, mijn ziel, hoe zult gij u dan verdedigen? Roep daarom voor het einde: Ik heb gezondigd, mijn God, maar ontferm U over mij.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een ieder vlucht daarheen, waar hij redding kan vinden. Bij u alleen vinden wij beschutting, Moeder Gods, beschermster van onze zielen.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Joannes Chrysostomos

Heer, mijn Verlosser, waarom hebt Gij mij verlaten? Ontferm U over mij. Gij alleen zijt de Vriend der mensen, red mij, zondaar, want Gij alleen zijt de Zondeloze, de Afdruk en het Zegelbeeld van de gezegende Vader. Ontruk mij aan de mestvaalt van de ongerechtigheid, opdat ik er niet in wegzinke in de eeuwen der eeuwen.

Verlosser en Beschermer van wie vertrouwen op U, red mij uit de muil van mijn vijand, die als een briesende leeuw nadert om mij te verslinden. Slinger uw bliksem en verstrooi de kracht die hij ontplooit tegen uw dienaar. Doe hem bevend verdwijnen van voor uw aangezicht, want zijn kracht is machteloos en kan geen stand houden voor U en voor hen die U beminnen. Als hij het teken van uw genade bemerkt, beeft hij en trekt zich in verwarring terug.

Ik smeek U, Christus, Verlosser der wereld, zie mij aan en red mij uit de strikken, die hij spant op mijn weg. Vergeef mij de menigte mijner ongerechtigheden. Ik heb niet alle weldaden, die Gij mij hebt verleend, goed gebruikt, Heer; en ook nu nog woeker ik niet met deze talenten, maar toch val ik voor U neer en smeek: Heer, verlos mij, want tot U ben ik gevlucht, tot U, die gezegend zijt in alle eeuwen. Amen.

12 uur in de middag

Troparia

Gij hebt ons vrijgekocht van de vervloeking der wet door uw kostbaar Bloed. Vastgehecht aan het Kruis, en doorboord door de lans, zijt Gij de Bron der opstanding geworden voor de mensen. Onze Verlosser, ere zij U.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vriend der mensen, sta niet toe dat ik in mijn zonden sterf, want ik vrees dat ik op het ogenblik van mijn sterven in het vuur zal worden geworpen. Als door bedrog ben ik bekleed met het door de Heilige Geest geweven gewaad. Verjaag daarom door Uw Geest de duisternis, waarmee mijn boze daden mij hebben bedekt; en leid mij op de rechte weg van uw Koninkrijk.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij weet dat ik niet klaar ben om dit leven te verlaten. Laat mij daarom niet plotseling sterven, want Gij weet hoe zorgeloos ik ben. Schenk mij berouw voor het einde, door de gebeden van uw goddelijke Moeder, Verlosser, en red mij.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Sara

Heer, die met uw handen de hemelen en de aarde meet, Gij hebt de zesvleugelige Serafim geschapen, opdat zij U met onophoudelijke stem zouden zingen: Heilig, Heilig, Heilig, ere zij Uw Naam. Red mij, Meester, uit de muil van de duivel. Vergeet de menigte van mijn fouten, en in uw grote barmhartigheid, schenk mij dagelijks vergiffenis. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

1 uur in de namiddag

Troparia

Mijn ziel, beween uw zorgeloosheid. Bekeer u voor het einde. Verzaak aan de wanorde van deze wereld. Hecht u aan de goede God; en de enige Vriend der mensen zal uw redding zijn.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Laten wij allen, die zondaars zijn, luisteren naar de stem van de Heer, de Opperherder: voor ons is Hij in het vlees op aarde verschenen om zondaars, zoals ik, tot bekering te roepen. Schep goede moed en vrees niet: zo gering is de moeite en zo zoet is het loon.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het grote Mysterie van uw baren en de onzegbare wijze, waarop gij ontvangen hebt, kennen wij in waarheid, altijdmaagdelijke Moeder. Uw heerlijkheid slaat onze geest en verbaast onze gedachten, maar schenk ons allen, o Moeder Gods, de verlossing van onze zielen.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Makarios van Alexandrie

Heer, boven alles en voor alles en in alles bezing, zegen en verheerlijk ik U. Voor U val ik neer en ik dank U voor uw goedheid, want Gij hebt mijn ziel bevrijd van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voeten van struikelen.

Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U. Heer, ontferm U over mij en laat mij niet omkomen in mijn ongerechtigheden, maar beproef mij, God, en onderzoek mijn wegen. Als de weg der zondaars in mij is, doe mij daarvan terugwijken en leid mij op de weg der eeuwigheid, want Gij zijt de God, die gezegd hebt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

2 uur in de namiddag

Troparia

Gij hebt de tranen van Petros aanvaard, en de zuchtende Tollenaar gerechtvaardigd; aanvaard ook het berouw van mijn ziel, en in uw barmhartigheid, red ook mij, God, mijn Verlosser.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Mijn ziel, bereid u tijdens dit leven voor, opdat gij hierna niet beschaamd zoudt staan, want niemand zal u daar kunnen helpen, noch rijkdom of macht, vorst noch vriend, alleen het getuigenis van uw daden en de barmhartigheid van de leer, onze God.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moeder Gods, onbevlekte Maagd, bid samen met de Machten uit den hoge tot uw Zoon, dat Hij voor hun dood de vergiffenis der zonden moge verlenen aan de gelovigen, die u verheerlijken.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer, als de goede God en de Vriend der mensen, hebt Gij mij vele bewijzen van uw liefde, die ik niet verwachtte en die ik niet verdiende, geschonken. Wat zal ik U, Heer van barmhartigheid, teruggeven voor uw goedheid? Ik dank U voor het onvergelijkelijk werk van onze verlossing.

Heb vanaf heden medelijden met mij; kom mij te hulp, en bescherm mij, God van het heelal.

Gij, Schepper van hemel en aarde en van al wat geschapen is, Gij weet hoeveel ik afdwaal; Gij kent mijn vrijwillige en onvrijwillige fouten, die ik dag en nacht bega. Wis, als de goede God, die de mensen bemint, met de dauw van uw liefde alles uit; ontferm U over mij door mij te hulp te komen, Zoon van God. Help mij, Heer van goedheid, want Gij zijt de Waarheid, het Licht en het Leven. Gij kent de zwakheid van mijn natuur; en door het oordeel, dat Gij kent, verlos mij.

3 uur in de namiddag

Troparia

Toen de rover de Bron des levens aan het Kruis zag, zeide Hij: Zo Hij die met ons gekruisigd is, niet de vlees geworden God zou zijn, dan had de zon haar stralen niet verborgen, noch zou de aarde bevend hebben gesidderd. Maar Gij die het heelal vervult, gedenk mijner, o Heer, in uw Koninkrijk.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zoals de zondares val ik voor U neer om vergiffenis voor mijn zonden te verkrijgen. In plaats van myron offer ik de tranen van mijn hart. Christus onze God, omring mij met dezelfde tederheid en schenk mij vergeving voor mijn fouten. Zoals de overspelige, roep ik tot U, God mijn Verlosser: bevrijd mij van het vuil van mijn daden.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Mystieke poort van ons Leven, Moeder Gods en onbevlekte Maagd, bevrijd uit alle gevaren de gelovigen, die tot U vluchten, opdat wij uw alheilig baren mogen verheerlijken voor de redding van onze zielen.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Basilios de Grote

Meester en Heer, God der krachten en van alle heerlijkheid, Gij hebt uw heilige Apostelen Petros en Joannes verhoord, toen zij de tempel betraden voor het gebed van het negende uur. Door hen hebt Gij een wonder gewerkt voor de ogen van geheel het volk. Gij verlangt dat iedere mens elk uur tot U bidt en niet zondigt, opdat de tegenstander geen toegang vinden zou om onze ziel te schaden.

Schenk ons een teken van uw gunst, zodat wij de wapens van de vijand kunnen minachten, en als kinderpijlen beschouwen de verzoekingen, die hij tegen ons richt. Heer, minacht niet wie in zonde is gevallen, maar maak ons waardig voor uw hemels Koninkrijk door het heilswerk, dat Gij op het Kruis hebt voltrokken, onsterflijke Koning.

Schenk ons het leven, want wij zijn gestorven door onze ongerechtigheden; en laat ons deelhebben aan uw heilig lijden, aan uw levenschenkende dood en aan uw opstanding, o Mensenvriend. Door de voorspraak van uw alreine Moeder en van alle heiligen. Amen.

4 uur in de namiddag

Troparia

Verbrijzel vanuit de hemel met uw kracht en door uw Kruis de arm van de boze, die ons onzichtbaar bestrijdt, Christus, onze God en Verlosser. Red ons in uw mensenliefde, want Gij zijt de Hoop van het heelal.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Schrikwekkend is het gericht, rechtvaardig uw oordeel, en slecht zijn mijn daden. Maar Gij, God van tederheid, kom en red mij en bevrijd mij van de straf. Meester, behoed mij voor het lot der veroordeelden, maar maak mij waardig om te staan aan uw rechterhand, rechtvaardige Rechter.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Mijn ziel, schud de luiheid en de slaap van u af, ontsteek de lamp van het berouw. Verlaat vreugdevol de verwarring van dit leven om de onsterflijke Bruidegom tegemoet te gaan; en zeg tot Hem: Verwerp mij niet, o Woord, maar neem mij aan, door de gebeden van haar, die U gebaard heeft.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Auxentios

De arme en de behoeftige zullen U loven, Heer: Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, die gesproken heeft door de profeten. Mijn hoop is de Vader, mijn toevlucht is de Zoon, mijn beschutting is de Heilige Geest. De engelen zingen een hymne in de hemel, en wij hier op aarde de doxologie.

Schepper van de wereld, door uw woord zijn wij tot het zijn gekomen: Gij beval en wij werden geschapen, en Gij hebt een grens gesteld om die niet te overtreden. Verlosser, wij danken U.

Heer der Krachten, Gij hebt geleden, Gij zijt opgestaan, Gij zijt verschenen en daarna ten hemel gestegen, vanwaar Gij komen zult om de wereld te oordelen. Met een bedrukte ziel vallen wij voor U neer en wij bidden U, Verlosser der wereld, want Gij zijt de God van allen die tot U terugkeren.

Heer, die zetelt op de Cherubim en die de hemelen hebt geopend, ontferm U over ons en red ons.

5 uur in de namiddag

Troparia

Heer, vergeet niet het roepen van uw dienaren. Herinner U, zo bidden wij U, dat wij altijd op U onze hoop stellen, want Gij kunt alles: kom ons te hulp.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Mijn ziel, gedenk de dag van het vreeswekkende oordeel en sidder bij de gedachte aan de eeuwige straf, die het gevolg kan zijn van uw daden. Roep daarom met tranen van berouw: Tegen U heb ik gezondigd, ontferm U over mij, mijn God.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Verheffen wij, Moeder Gods, en wij roepen: Verheug U, vruchtbare twijg, waaraan God zonder zaad is ontsproten, die door het kruishout de dood vernietigd heeft.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer, zoals Gij beveelt; Heer, zoals Gij weet; Heer, zoals Gij wilt, laat uw wil in mij geschieden, en niet de mijne; door de voorspraak en de gebeden van de alheilige Moeder Gods en van alle heiligen, want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

6 uur in de avond

Troparia

Voor uw rechtvaardige rechterstoel zijn er geen beschuldigers noch getuigen nodig: de boeken zijn geopend en de geheimen liggen bloot. Maar voor Gij de werken van mijn leven onderzoekt voor het oog van het heelal, vergeef mij, God, en verlos mij, Heer.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, het schrikwekkend gericht wacht mij. Als ik zwijg, zullen mijn daden schreeuwen. Kom daarom haastig uw verloren schaap zoeken, Christus, mijn God, en voer mij door de boete naar uw redding.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Verheug U, Maagd en Moeder Maria, heilige berg, paradijs van Eden, door wie Christus onze God ter wereld kwam. Hij is zonder vader hierbeneden en door Hem bloeit het ware leven in deze wereld.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, I leer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer, Schepper van hemel en aarde, hemelse Koning, Trooster, vergeef mij, uw onwaardige dienaar, alle zonden, die ik vandaag, vrijwillig of onvrijwillig, bewust of onbewust heb begaan; evenals alle fouten, die ik onder slechte invloed, door gebrek aan oplettendheid en door grote zorgeloosheid heb bedreven.

 • Indien ik gezworen heb bij uw Naam, of die tot mijn getuige heb opgeroepen;
 • indien ik U op enige wijze heb beledigd in mijn gedachten;
 • indien ik iemand iets verweten heb, of hem heb belasterd of hem verdriet heb gedaan;
 • indien ik toornig werd tegen iemand of hem heb voorgelogen;
 • indien een vriend naar mij toekwam en ik hem heb geminacht;
 • indien ik mijn broeder bedroefd heb of geërgerd;
 • indien mijn geest tijdens het gebed afgedwaald is naar de lusten van deze wereld;
 • indien ik buitenmate gegeten of gedronken heb;
 • indien ik dubbelzinnig of dwaas heb gelachen;
 • indien ik de ijdele glorie, de gulzigheid of de grootspraak heb gediend;
 • indien ik mij vergenoegd heb door het zien van de vergankelijke schoonheid;
 • indien ik gevuilbekt heb;
 • indien ik aandacht geschonken heb aan de zwakheden van mijn broeder, zonder mijn eigen fouten te zien;
 • indien ik het gebed verwaarloosd heb;
 • indien ik enig ander kwaad heb begaan dat ik mij nu niet herinner, ontferm U over mij en vergeef mij, uw onnutte dienaar.

Voor U val ik neer, en ik verheerlijk uw alheilige Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

7 uur in de avond

Troparia

In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen; en zoals de Verloren Zoon waag ik het niet naar de hemel op te zien. Maar uw liefde schenkt mij het vertrouwen om te roepen: God, wees mij genadig en red mij.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als de rechtvaardige ternauwernood wordt gered, waar zal ik mij dan kunnen vertonen? Ik heb de hitte noch de last van de dag verdragen, maar tel mij onder de werkers van het elfde uur, mijn God, en red mij.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maagd, door uw bescherming zijn wij veilig, en door uw gebeden worden wij uit alle gevaren bevrijd. Beschut door het Kruis van uw Zoon, willen wij gelovigen, U steeds verheffen.

Kyrie eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Basilios de Grote

Heer onze God, Vader van het waarachtige Licht, die de dag getooid hebt met het hemels licht en de nacht verblijdt door het vuur. Voor wie U bemint, hebt Gij in de komende eeuw de rust voorbereid. Gij Eeuwig Licht: verlicht onze harten met de kennis van de waarheid, en bewaar ons leven, zodat wij niet afdwalen. Laat ons waardig wandelen als in de volle dag om door onze woorden en daden Uw alheilige Naam te verheerlijken:

Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

8 uur in de avond

Troparia

Ik ben de onvruchtbare boom, o Heer, en ik draag geen vrucht van boete. Ik vrees de bijl en het nooit dovende vuur. Daarom roep ik tot U: red mij, Heer, en breng mij tot U terug.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De golven van mijn zonden slaan over mij heen en als een drenkeling op de oceaan word ik heen en weer geslingerd door de storm van de ongerechtigheid. Voer mij, Heer, naar de haven van vrede; red mij en breng mij tot U terug.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bron van barmhartigheid, Moeder Gods, maak ons uw medelijden waardig en zie neer op het zondige volk. Toon zoals altijd uw macht, want wij die op u vertrouwen roepen U toe, zoals eens Gabriel, de Vorst der onlichamelijke Krachten: Verheug U.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

 • Gezegend zijt Gij, Heer, die elke dag de schepping van uw werken hernieuwt.
 • Gezegend zijt Gij, Heer, die het licht en de —duisternis hebt gemaakt en ze van elkander hebt gescheiden.
 • Gezegend zijt Gij, Heer, die alles schept en verandert; die de schaduw van de dood verjaagt; en die door de duisternis de dag in nacht verandert.
 • Gezegend zijt Gij, Heer, die elk afzonderlijk ons hart formeert, en al onze gedachten ziet.
 • Gezegend zijt Gij, Heer, die de mens naar uw ikoon en gelijkenis hebt geschapen; die de dag hebt geschapen voor de werken van het licht en de nacht tot rust voor de mens.

Daarom willen wij, uw dienaren, die Gij deze dag hebt laten doorlopen en die ons dit uur hebt laten bereiken, uw alheilige naam verheerlijken:

Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

9 uur in de avond

Troparia

Zolang gij nog op aarde zijt, mijn ziel, doe boete, want het stof zingt niet langer in het graf, en voor de zonden is er daar geen verlossing. Roep daarom nu tot Christus onze God: Ik heb gezondigd, Heer, die de harten doorgrondt; veroordeel mij niet, maar ontferm U over mij.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Tot hoelang nog, mijn ziel, zult gij in uw zonde volharden? Tot hoelang nog zult gij de boete verachten? Zie, het oordeel staat voor de deur; roep tot de Heer: Ik heb gezondigd; red mij, mijn God.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moeder Gods, onze sterkte en onze burcht, machtige helpster van het heelal, boven allen gezegende Maagd, red door uw gebeden uw dienaren uit alle gevaar.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Opnieuw ben ik, ongelukkige, gestruikeld, verslaafd als ik ben aan de slechte gewoonte der zonde. Opnieuw heeft de vorst der duisternis, de vader van de zondige wellust, mij tot zijn gevangene gemaakt, en, zoals een vernederde slaaf, heeft hij mij gedwongen de begeerten van het vlees te dienen.

Wat zal ik doen, Heer, Verlosser en Verdediger van hen die op U hopen, tenzij zuchtend tot U terugkeren en vergiffenis vragen voor mijn slechte daden? Maar ik vrees dat, niettegenstaande ik dagelijks mijn zonde belijdt en beloof om mij van de zonde te onthouden, ik toch weer zonder ophouden zal vallen, zonder mijn belofte te volbrengen; en ik daardoor uw lankmoedigheid tot toorn zal prikkelen. En wie kan deze weerstaan, Heer?

De rijkdom van uw medelijden en de oceaan van uw mensenliefde kennend, vertrouw ik mij aan uw barmhartigheid toe, en ik roep: Ik heb gezondigd, Heer, ja ik heb gezondigd. Reik mij uw helpende hand, want ik ga onder in het moeras van de lusten. Heer, verlaat uw schepsel niet, want anders zullen zonde en ongerechtigheid mij ten onder brengen. Maar volgens de goedheid, die U eigen is, bevrijd mij van de vlekken van het vlees en van de zondige gedachten, die dagelijks mijn arme ziel besmeuren.

Zie toch, mijn God, er is niets gaaf in mijn ziel; zij is geheel met melaatsheid geslagen; er is slechts één open wonde. Arts der zielen en Bron van barmhartigheid, reinig haar door de overvloedige regen van mijn tranen. Schenk haar de genezing en de reiniging. Wend uw aangezicht niet van mij af, want anders zal de duisternis van de wanhoop mij als een vuur verteren.

Heer, die niet liegen kunt, Gij hebt gezegd dat er vreugde is in de hemel voor één zondaar die zich bekeert, moge dit ook aan mij geschieden.

Sluit niet het oor van uw barmhartigheid voor mijn berouwvol gebed, maar laat het geopend zijn en aanvaard mijn gebed als wierook voor uw aangezicht; Gij kent immers de zwakheid van de menselijke natuur, Gij haar Schepper, en haar geneigdheid vanaf de jeugd.

Gij ziet niet langer de zonde aan, maar aanvaardt het berouw van wie U waarlijk aanroepen. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

10 uur in de nacht

Troparia

Heer, bezoek mijn arme ziel, want mijn leven heb ik in de zonde verkwist. Neem mij aan zoals de zondares en red mij. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Varend op de oceaan van dit leven, zie ik de afgrond van mijn zonden. Ik weet niet waarheen ik mij wenden zal, en daarom roep ik als Petros tot U: Red mij, Christus onze God.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Welk een vreeswekkend mysterie en ongehoord wonder: Hoe kon de Maagd U dragen, de Schepper van het heelal, en maagd blijven na haar baren? Gij, die uit haar geboren zijt, versterk ons geloof, breng de volkeren tot rust en schenk aan de wereld de vrede in uw menslievendheid.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God. reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Almachtige Heer, Woord van de Vader, God die in Uzelf volmaakt zijt, Jezus Christus, die door uw medelijden nooit van uw dienaren gescheiden zijt, maar zonder ophouden in hen rust; Jezus Christus, Goede Herder, lever mij niet over aan de strikken van de slang, laat mij niet vallen in de begeerten van de satan, die het zaad van bederf in zich draagt.

Jezus Christus, alheilige Koning voor wie wij nedervallen, bewaak mij terwijl ik rust, door uw onsterflijke beschutting en door uw alheilige, goede en levendmakende Geest, door wie Gij uw leerlingen hebt geheiligd. Red mij uit de kuiperijen van de vijand.

Schenk mij, onwaardige, op mijn rustbed, de vreugde van uw heil; reinig mijn hart door de zuiverheid van uw woorden. Verlicht mijn geest door de heldere kennis van uw Evangelie, en mijn ziel door de liefde tot uw Kruis.

Bewaar in vrede mijn lichaam door uw lijden, en mijn gedachten door uw onlijdelijkheid. Doe mij opstaan op de tijd van het gebed om te bezingen en te verheerlijken uw alheilige Naam:

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

11 uur in de nacht

Troparia

Wanneer de Rechter zetelen zal, wanneer de engelen zich scharen rond de troon, de bazuin weerklinkt en het vuur hoog opvlamt, wat zult gij dan doen, mijn ziel, als gij geoordeeld zult worden? Dan zullen uw duistere daden aan het licht komen en uw verborgen gedachten openbaar worden; roep daarom voor het einde tot Christus, onze God: Gij die de harten leest, ontferm U over mij, zondaar.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Mijn ziel, de dingen hier beneden duren slechts één ogenblik; die van boven blijven voor altijd. lk zie de rechtbank en de Rechter op zijn troon, en ik vrees veroordeeld te worden. Mijn ziel, doe boete voor het einde komt, want onvermurwbaar zal het oordeel zijn.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Moeder Gods, beschermster der christenen, red uw volk dat vol vertrouwen en vurig tot U roept: Verjaag de schande van onze ronddwalende gedachten, opdat wij tot U kunnen zingen: Verheug U, altijdmaagdelijke Moeder Gods.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer Jezus Christus, onze God, Gij die de Ikoon, de Kracht, de Wijsheid en de Macht van de Vader zijt, tezamen met uw heilige en levendmakende Geest, de ondeelbare Drieëenheid, zetelend op dezelfde troon; Gij die het heelal uit het niets tot het zijn hebt gebracht, maak ons, zondaars, waardig om uw goedheid af te smeken, door de voor spraak van onze Koningin, de Moeder Gods, van de heilige engelen, die U dienen, van de heilige Voorloper en Doper Joannes en van alle heiligen, die U in alle eeuwen behaagd hebben.

Sta niet toe dat wij omkomen in onze ongerechtigheden, in onze onreine en schandelijke gedachten, maar maak ons waardig om daaraan te sterven, zodat wij leven in het licht van uw heilige en levendmakende geboden. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

Middernacht

Troparia

Gedenk, Heer, in uw goedheid uw dienaren, en vergeef hun zij in dit leven hebben gezondigd; want niemand is zonder zonde buiten U, die machtig zijt om ook aan hen die zijn overgegaan, de rust te verlenen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bron van leven, die als God macht hebt over allen, zowel levenden als gestorvenen, verhoor het gebed van uw dienaren, en toon ons uw barmhartigheid. Schenk vergeving van zonden aan de zielen van hen, die in de hoop op de opstanding tot U zijn overgegaan, barmhartige en algoede God.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heilige Moeder van het ontoegankelijk Licht, wij vereren U met de hymne der engelen om U vroom te verheffen.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Gij, die te allen tijde en te aller ure, in de hemel en op aarde aanbeden en verheerlijkt wordt, Christus God; die grootmoedig, vol erbarming, en tot het uiterste medelijdend zijt; die de gerechten liefhebt en U over de zondaars ontfermt; Die allen tot de verlossing roept door uw belofte van het komende heil.

Gij, Heer, verhoor ook onze smeking van dit uur; richt ons leven naar uw geboden; heilig onze zielen; zuiver onze lichamen, maak ons denken recht en onze gedachten rein; en verlos ons van iedere kwelling, van alle kwaad en elke smart.

Omgeef ons met uw heilige engelen, opdat wij, door dit heir bewaakt en geleid, mogen komen tot de eenheid des geloofs, en tot de kennis uwer ontoegankelijke heerlijkheid. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

1 uur in de nacht

Troparia

Ik denk aan de vreeswekkende dag van het oordeel en ik ween over mijn slechte daden. Hoe zal ik mij verdedigen tegenover de onsterflijke Koning? Hoe zal ik mijn Rechter in het gelaat durven schouwen? Algoede Vader, Enige Zoon en Heilige Geest, ontferm U over mij, Heer.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

In het dal der tranen, op de plaats, die Gij hebt uitgekozen om te zetelen, God van tederheid, en het oordeel uit te spreken. openbaar daar niet de geheimen van mijn hart, zodat ik mij ten aanschouwen van de engelen niet behoef te schamen. Maar spaar mij, mijn God, en ontferm U over mij.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Groot is het aantal mijner overtredingen, o Moeder Gods. Tot U neem ik mijn toevlucht, o Zuivere, om verlossing te vinden. Bezoek mijn zieke ziel, en bid tot uw Zoon, onze God, opdat Hij vergeving moge schenken voor het kwaad dat ik heb gedaan, o enig gezegende.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer onze God, bewijs uw genade aan ons, die zondaars zijn, want wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, en wij zijn niet waardig onze ogen ten hemel te slaan, want wij hebben de weg van uw gerechtigheid verlaten en wij hebben gewandeld volgens de slechte begeerten van ons hart.

Bewijs ons uw genade, in uw oneindige goedheid. Red ons, want onze dagen en onze jaren snellen voorbij. Gezegend zijt Gij in alle eeuwen. Amen.

2 uur in de nacht

Troparia

Grijp, mijn ziel, naar het geneesmiddel der boete; ween en zucht, en zeg tot de Arts van ziel en lichaam: Vriend der mensen, bevrijd mij van mijn zonden; behandel mij zoals de zondares, de rover en de tollenaar. Schenk mij vergiffenis voor mijn fouten, Heer, en red mij.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het berouw van de tollenaar heb ik niet nagevolgd, noch het wenen van de zondares. Mijn verharde hart staat niet toe dat ik weer opsta: Heer, Vriend der mensen, red mij in uw goedheid.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moeder Gods en gezegende Maagd, die roemrijker zijt dan de hemelse machten, Gij werd de goddelijke tempel, want Gij hebt Christus gebaard, de Verlosser onzer zielen.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef. Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Meester en Heer, Zoon van de Vader, Mensenvriend, wij hebben gezondigd tegen de hemel en tegen U en wij zijn niet waardig om uw zonen te heten; maar vertrouwend op uw barmhartigheid, vluchten wij tot uw goedheid. Als onderpand van uw liefde hebben wij uw heilig en levenschenkend Kruis, waarop Gij voor ons hebt geleden.

Als zekerheid van uw waarheid, hebben wij de zondares, de rover, de tollenaar en Paulos, die U eertijds beledigd en vervolgd heeft. Door hen hebt Gij ons voorbereid om tot uw goedheid te vluchten. En zoals Gij hun de zaligheid hebt geschonken, reinig zo ook ons, die voor U nedervallen. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

3 uur in de morgen

Troparia

Zie medelijdend neer op mijn ellende, Heer, want mijn leven staat op het punt te worden verteerd; en ik bezit geen werken, die mij het heil verzekeren. Daarom smeek ik U, Heer: zie in uw liefde met tederheid op mijn ellende en verlos mij.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bereid u voor, mijn ziel: het oordeel staat voor de deur. Denk aan de komst van die vreeswekkende dag. Voor onbarmhartige harten zal er geen barmhartigheid zijn. Roep daarom voor het einde: Spaar mij, Verlosser, enige Mensenvriend.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moeder Gods, Gij zijt onze burcht en de haven van ons heil, de zekerste middelares bij de Schepper, die Gij hebt ontvangen. Moeder Gods en Maagd, Gij zijt de redding der christenen.

Kyrie eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Heer Jezus Christus, onze God, enige Zoon en Woord van de Vader, Maker van de zichtbare en onzichtbare schepping. Door uw onzegbare liefde voor de mensen hebt Gij voor ons vrijwillig de dood aanvaard en ons zo door uw kostbaar Bloed uit de macht der duisternis bevrijd.

Heer, neem mij bij de hand en leid mij naar uw vreze. Vervul mij met het begrip van uw wil en maak mij waardig om vruchten te dragen door goede werken, en te groeien in de kennis van uw waarheid; om te strijden met vreugde en dankbaarheid voor het evangelie van uw genade; en om deel te krijgen aan het erfdeel der heiligen in uw licht. Door de voorspraak van onze roemrijke Koningin, de Moeder Gods, die U zonder zaad gebaard heeft. Want Gij zijt de oorsprong van alle goed en tot U zenden wij onze lof, evenals tot uw Vader en de Heilige Geest; nu en in de eeuwen. Amen.

4 uur in de morgen

Troparia

Bedenk, mijn ziel, hoe wij voor het oordeel zullen verschijnen. Op dat vreeswekkend uur zullen de tronen opgericht worden en zullen de werken van allen worden onderzocht door een onpartijdige Rechter. Zie, het verschrikkelijke vuur is bereid om alles als een opgezweepte oceaan te bedekken. Mijn ziel, doe toch boete voor het einde komt.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zoals de profeet roep ik: Treed niet in het gericht met mij, Heer, want mijn fouten veroordelen mij; ik weet het. Daarom zeg ik tot U: Vriend der mensen, ontferm U over mij, uw nederige en onwaardige dienaar, zoals Gij U ontfermd hebt over de zondares, de rover, de verloren zoon en de tollenaar. Gij zijt immers niet gekomen om rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wanneer Gij als Rechter zetelen zult en een rivier van vuur voor uw voeten stroomt, spaar mij dan, Vriend der mensen, want ik ben ondergegaan in het moeras van de zonde. Door mijn fouten, die talrijker zijn dan het zand van de zee, heb ik uw toorn opgewekt, mijn Schepper en mijn Koning. Daarom roep ik tot U: God mijn Verlosser, door de gebeden van haar, die U gebaard i heeft, ontferm U over mij en red mij.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed van de Heilige Gregorios de Theoloog

Wij zegenen U, Christus, Woord van mijn God, Licht van het beginloos Licht, Die de Heilige Geest hebt gezonden; glorie van de drievoudige vlam, verenigd in de Eenheid.

Gij hebt een einde gemaakt aan de duisternis door het licht te doen stralen om daarin alles te scheppen en de wereld te formeren in goede orde, en de onstabiele elementen te onderwerpen.

Gij hebt de geest van de mens verlicht door wijsheid en verstand, en hebt hierbeneden de ikoon geplaatst van het licht van hierboven; opdat alles licht zou zijn en in uw licht het licht zou aanschouwen.

Gij hebt talloze lichten doen stralen aan de hemel en Gij hebt bevolen dat de dag en de nacht als broer en zuster de wet van de broederlijke liefde zouden onderhouden.

Door de nacht brengt Gij rust aan de vermoeidheid van het vlees, en door de dag wekt Gij ons om de werken te doen, die U behagen, zodat wij, ver van de duisternis, eens die dag zullen vinden, die door geendonkere nacht meer zal verdwijnen.

Laat nu over mijn oogleden neerdalen een zoete en lichte slaap, zodat mijn tong niet verlamd zou zijn om U te loven en uw schepsel U kan bezingen, samen met de engelen. Moge het ware geloof mij op mijn bed niet verlaten, zodat de nacht mij niets moet verwijten, wat de dag gemeen zou vinden; en moge deze nacht evenmin verontrust worden door nachtelijke drogbeelden, maar dat mijn geest, ver van het lichaam, bij U moge verwijlen, o God:

Vader, Zoon en Trooster, nu en altijd en in alle eeuwen. Amen.

5 uur in de morgen

Troparia

Wee u, arme ziel. Welke schrik zal u overvallen, wanneer de engelen worden uitgezonden om u van mijn lichaam te scheiden. Dan zult gij hun medelijden afsmeken en uw ogen richten op uw vrienden en verwanten, maar niemand, maar niemand zal u kunnen bijstaan. Ween en zucht daarom voor het einde komt, zodat wij dan niet moeten vrezen, en wij van de engelen de vrede ontvangen, terwijl zij ons de boodschap van de vreugde brengen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ik ween over mijzelf voor het einde komt, vrezend dat de vijand mijn ziel als een leeuw zal overvallen om haar te roven. Christus, doe mij opstaan, richt mij op van het bed, waarop ik wegkwijn in de zorgeloosheid van de hartstochten, opdat ik met een rein hart voor U, de enige God. mag waken tot de morgen.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Mijn ziel, waarom slaapt gij en geeft gij u zonder weerstand over aan de luiheid? Denk aan het ogenblik waarop gij van dit lichaam gescheiden zult worden. Zucht vanuit het diepst van uw hart zoals de tollenaar; ween zoals de zondares en zeg tot Christus: Ik heb gezondigd, mijn God, ik heb gezondigd. Door de voor spraak van de Moeder Gods, wees mij genadig in uw goedheid, Vriend der mensen, en red mij.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebed

Eeuwige God, aan U ben ik toevertrouwd vanaf mijn geboorte. U heb ik liefgehad uit geheel mijn hart; U heb ik van mijn jeugd af tot nu toe mijn vlees en mijn ziel gewijd.

Plaats aan mijn zijde een engel van licht om mij naar U te leiden, naar U, die ons de plaats van rust verleent en in wie de zielen van onze heilige vaderen rusten. Gij hebt het vlammende zwaard afgewend en de mens het paradijs terug geschonken; in uw koninkrijk gedenk ook mij, die gevallen ben, want ook ik ben met U gekruisigd. Doorboor mijn vlees met de nagels van uw vreze, opdat ik uw geboden zou eren. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

6 uur in de morgen

Troparia

Uw Kerk, Heer, knielt voor U neer en zingt tot U, Christus, onze God: Schenk de zege aan het christenvolk; en door de voorspraak van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gij hebt de tranen aanvaard van Petros en van de zondares; Gij hebt de tollenaar gerechtvaardigd, die zuchtte uit het diepst van zijn hart; wees ook mij genadig, die berouwvol voor U nederval, God mijn Verlosser, en ontferm U over mij.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, wij zijn uw volk, de schapen van uw weide; breng uw verstrooide kinderen tot U terug; verzamel de verdwaalde schapen met uw staf; heb medelijden met uw kudde, enige Vriend der mensen en zondeloze Heer.

Kyrië eleison (15x)

Vergeef, Heer. (15x)

God, reinig mij zondaar. (15x met metaniën)

Gebeden

Heer mijn God, op U heb ik mijn hoop gesteld. Bevrijd mij van mijn vervolgers en red mij, opdat de vijand mijn ziel niet wegrooft als een leeuw. Heer mijn God, op U stel ik mijn hoop. Red mij en schenk aan mijn ziel haar natuurlijke standvastigheid, zodat ik in mijn gedachten steeds uw geliefde Naam zou bewaren; U zou vragen wat ik nodig heb, en met geduld zou wachten op wat Gij mij zenden zult.

Geef mij dat deze komende dag vredig en zonder zonde moge zijn, want Gij zijt de Vrede die elk verstand te boven gaat; en Gij zijt gezegend in de eeuwen. Amen.

Heer, Heer, van U is de dag en U behoort de nacht. Gij hebt de sterren en de zon hun plaats gewezen; Gij hebt al het schone op de aarde geschapen.

Wij smeken tot uw goedheid: laat samen met het daglicht de schat van uw barmhartigheid over onze ellende stralen. Bevrijd ons van de werken der duisternis, van gedachten, die ons binnenvoeren in de schaduw van de dood, en van elke samenzwering van de vijand. Want de heerlijkheid en de heiligheid behoren aan uw Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.