Ga naar hoofdinhoud

Gedurende de dag

Voor het begin van een werk

(Zeg dan stil of in uw gedachten)

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heer zegen.

Of

Heer Jezus Christus, Eengeboren Zoon van de eeuwige Vader, met uw alreine lippen hebt Gij gezegd: zonder Mij kunt gij niets doen. Heer mijn God, met geloof omhels ik uw woorden en ik val neder voor uw goedheid: Help mij, zondaar, het werk, dat ik nu zal aanvatten, tezamen met U tot een goed einde te brengen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Na het werk

(zeg dan stil of in uw gedachten)

Ere zij U, o Heer, ere zij U.

Of

Gij zijt de volheid van alle goed, mijn Christus. Vervul nu mijn ziel met vreugde en blijdschap, en red mij, want Gij alleen zijt de albarmhartige.

Voor de les

Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Na de les

Waarlijk U zaligprijzen moeten wij, o Moeder Gods, altijd gebenedijd. Gij ongeschonden Moeder van onze Heer en God. Gij zijt eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij.

Voor het middagmaal

Aller ogen hopen op U, o Heer, want Gij geeft hun het voedsel te rechter tijd. Gij opent uw genadenrijke hand, en vervult alles wat leeft met zegen. Onze Vader, Die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison (3x). (Als er een priester is: Vader zegen.)

Door de gebeden van onze Heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.

Na het middagmaal

Wij danken U, o Christus onze God, dat Gij ons met uw aardse goederen gezegend hebt, laat ook het hemels Koninkrijk niet voor ons verloren gaan. Maar, gelijk Gij in het midden van uw leerlingen verschenen zijt, Verlosser, en hun de vrede hebt geschonken, kom zo ook in ons midden en verlos ons.

Of

Ere zij U, o Heer. Ere zij U, heilige God. Ere zij U, o Koning, want Gij hebt ons tot onze vreugde het voedsel geschonken. Verzadig ons ook met Uw Heilige Geest, opdat wij genade vinden in uw ogen en wij niet beschaamd staan, wanneer Gij elkeen zult vergelden naar zijn werken. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison (3x). (Als er een priester is: Vader zegen.)

Door de gebeden van onze Heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.

Voor het avondmaal

De hongerigen eten en worden verzadigd, die de Heer zoeken zullen Hem loven, en hun hart zal leven tot in de eeuwen der eeuwen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison (3x). (Als er een priester is: Vader zegen.)

Door de gebeden van onze Heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.

Na het avondmaal

Gij hebt ons verheugd, Heer, met de goederen van uw schepping en het werk van uw handen heeft ons met blijdschap verzadigd. Op ons hebt Gij, Heer, als een teken het licht van uw aanschijn doen stralen, en Gij hebt mijn hart groter vreugde geschonken dan door de overvloed van tarwe, wijn en olie. In vrede leg ik mij te rusten om te slapen, en Gij alleen, Heer, doet mij wonen in vertrouwen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison (3x). (Als er een priester is: Vader zegen.)

Door de gebeden van onze Heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen.