Ga naar hoofdinhoud

Gebed van de Heilige Joannes Chrysostomos

voor het lezen of het horen van het woord Gods

Heer Jezus Christus, open de oren van mijn hart om uw Woord te horen en te verstaan, en om uw wil te doen, want ik ben een pelgrim op aarde. Verberg mij uw geboden niet, maar open mijn ogen om de wonderen van uw Wet te onderscheiden. Openbaar mij de verborgen mysteries van uw Wijsheid.

Op U stel ik mijn hoop, mijn God, opdat Gij mijn geest en mijn verstand zoudt verlichten met het Licht van uw kennis, zodat ik niet alleen zou liefhebben wat geschreven staat, maar het vooral zou volbrengen.

Moge ik bij het lezen van de levens en de uitspraken van de heiligen niet zondigen; maar moge dit mij zijn tot herstel, tot verlichting en heiliging, tot redding van mijn i ziel, zodat ik het eeuwig leven beërve.

Want Gij zijt de verlichting van wie in duisternis zijn, en van U komt elke goede gave en iedere volmaakte gift. Amen.