Ga naar hoofdinhoud

Paasuur

In de Paasweek worden de morgen- en avondgebeden vervangen door het Paasuur. Door de gebeden van onze Heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons. Amen. Paastroparion

Christus verrezen uit de doden; door zijn dood vertreedt Hij de dood, en schenkt weer het leven. aan hen in het graf. (3x)

Opstandingslied

Nu wij Christus' opstanding aanschouwd hebben, laat ons aanbidden de Heilige Heer Jezus, die alleen geheel zonder zonde is. Uw Kruis vereren wij, o Christus, en uw heilige opstanding bezingen en verheerlijken wij; want Gij zijt onze God. Buiten U kennen wij geen andere: uw Naam noemen wij.

Komt, alle gelovigen, laat ons aanbidden de heilige opstanding van Christus; want zie, door het Kruis kwam er vreugde over de gehele wereld.

Altijd de Heer zegenend, bezingen wij zijn opstanding; want Hij heeft aan het Kruis geleden, en door zijn dood de dood vernietigd.

Hypakoi

Toen de gezelinnen van Maria voor de morgen kwamen, en de steen van het graf afgewenteld vonden, hoorden zij van de Engel: Wat zoekt ge Hem, die woont in het onvergankelijk Licht, als een mens, temidden der doden? Ziet, hier is het lijnwaad; spoedt u, en verkondigt aan de kosmos, dat de Heer werd opgewekt, na de dood gedood te hebben: Hij toch is de Zoon Gods, die redt het geslacht der mensen.

Kondakion

Ofschoon Gij neergedaald zijt in het graf, Gij die onsterflijk zijt, hebt Gij toch de macht der hel vernietigd, en zijt als overwinnaar verrezen, o Christus onze God. Tot de Myrondraagsters hebt Gij gezegd: verheugt u. Uw apostelen hebt Gij vrede geschonken. Geef aan de gevallenen verrijzenis.

Troparia

In het graf waart Gij in uw vlees; in de onderwereld met uw ziel; maar als God in het paradijs met de rover. En op de troon, o Christus, met de Vader en de Geest, vervult Gij alles, o Onbeschrijflijke.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Levenschenkend en schoner dan het paradijs, en waarlijk stralender dan het schoonste koningspaleis: zo is voor ons, Christus, uw graf, de bron onzer opstanding. Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Geheiligde, goddelijke woning van de Allerhoogste, verheug u, want door u, o Moeder Gods, is ons de vreugde geschonken, en wij roepen: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, boven allen reine Koningin.

Kyrië eleison. (40x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij eerbiedwaardiger dan de Cherubim, en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God. het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij. Vader, zegen in de naam des Heren.

Door de gebeden van onze heilige Vaders, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U onzer. Amen. Christus verrezen uit de doden. Door zijn dood vertreedt Hij de dood, en schenkt weer het leven aan hen in het graf. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrië eleison (3x). Vader, zegen.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van uw alreine Moeder en van onze heilige Goddragende Vaders en van al uw heiligen, ontferm U over ons. Amen.