Ga naar hoofdinhoud

Verschillende gelegenheden

Dankgebeden

Troparion T.4

Voor uw grote weldaden die wij mochten ontvangen, prijzen verheerlijken wij U, Heer, uw dankbare maar onwaardige dienaren. Wij zegenen U, wij danken U, wij zingen U en wij verheerlijken uw grote goedheid. Vol liefde jubelen wij: Gij, onze Weldoener en Verlosser ere zij U.

Kondakion T.3

Wij, de onwaardige vaten van uw weldaden en milde gaven, wagen het als onnutte dienaren tot U te naderen, Meester, om U naar ons vermogen te danken. Wij verheerlijken en bezingen U, de Weldoener en Schepper: Ere zij U, albarmhartige God.

Theotokion T.3

Moeder Gods, hulp der christenen, wij die uw bescherming ondervinden, zingen dankbaar tot u: Verheug U, reine Maagd en Moeder Gods, onze haastige bijstand, bevrijd ons door uw gebeden van alle kwaad.

Gebed tot de heilige geest om bijstand

Troparion T.2

God, Schepper en Gever van alle goed, geef dat het werk van onze handen, dat wij tot uw eer beginnen, door uw zegen tot een goed einde wordt gebracht, en verlos ons van alle kwaad, want Gij alleen zijt de Almachtige en enig Menslievende.

Kondakion T.6

Gij, die ons haastig te hulp komt en sterk in bijstand zijt, zend ons nu uw krachtige genade en sterk ons met uw zegen. Voltooi het werk van uw dienaren, want Gij zijt de Sterke God en Gij kunt alles wat Gij wilt.

Theotokion T.6

Vrijmoedige Beschermster der christenen, standvastige Middelares bij de Schepper, veracht niet onze zondaarsgebeden, maar voorkom ons in uw goedheid en help ons, die vol vertrouwen tot U roepen: haast U ons bij te staan, dring aan door uw gebeden, Moeder Gods, die altijd waakt over hen die U vereren.

Gebed om toename van de liefde

Troparion T.4

Christus, die Uw apostelen door de band der liefde hebt verenigd en ons, uw gelovige dienaren, met diezelfde band hebt verbonden; verleen ons dat wij uw geboden onderhouden en ongeveinsd elkander liefhebben, door de gebeden van de Moeder Gods, Gij enig Menslievende.

Kondakion T.5

Ontsteek ons hart, Christus onze God, met de vlam van de liefde tot U, opdat wij U vurig mogen beminnen met geheel ons hart, met geheel ons verstand, met geheel onze ziel en met al onze krachten, en onze naaste gelijk onszelf, opdat wij uw geboden onderhouden en U verheerlijken als de Schenker van alle goed.

Gebed voor onze vijanden

Troparion T.4

Heer, Gij hebt gebeden voor wie U kruisigden. Menslievende God, Gij hebt bevolen aan uw dienaren voor hun vijanden te bidden: vergeef wie ons haten en wie ons kwaad doen; wend alle kwaad en boosheid van ons af en breng ons tot de ware naastenliefde en tot goede daden. Dit vragen wij U nederig, opdat wij allen eensgezind en één van hart U mogen verheerlijken, o enig Menslievende.

Kondakion T.8

Zoals uw protomartelaar Stefanos voor zijn moordenaars bad, o Heer, zo vallen ook wij voor U neer en bidden U: vergeef allen die ons haten en ons kwaad doen. Laat niemand van hen omwille van ons verloren gaan, maar mogen allen gered worden door uw genade, o algoede God.

Gebed om bescherming tegen gevaar

Troparion T.3

Haast U, o Christus onze God, en ga voor ons uit, voordat wij door de vijand, die U lastert en ons mishandelt, overmeesterd worden. Vernietig door de kracht van uw Kruis hen die ons belagen, opdat zij de kracht van het orthodoxe geloof leren kennen, door de gebeden van de Moeder Gods, o enig Menslievende.

Kondakion

Uitverkoren Aanvoerder en Heer, Overwinnaar van de hel, Gij hebt mij van de eeuwige dood bevrijd. Daarom zing ik, als uw schepsel en uw dienaar, U vol dank het zegelied. Gij, onzegbaar Barmhartige, red mij uit alle gevaar, die tot U zing: Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij.

Gebed voor onze naaste

Gij hebt als eerste en grootste gebod gegeven U, onze God en Schepper, met geheel onze ziel, met geheel ons hart en met al onze krachten te beminnen, en als tweede gebod, aan het eerste gelijk, onze naaste te beminnen als onszelf. Gij, die leerde dat deze beide geboden de gehele wet omvatten, wek door de genade van uw alheilige Geest de liefde in ons hart om deze geboden daadwerkelijk te onderhouden. Dan zullen wij van U, onze Verlosser, als wij onze naaste dienen, de vurig verlangde goederen verwerven. Amen.

Gebed voor de reizigers

Troparion T.2

Christus, Gij zijt de Weg en de Waarheid; zend nu een engel om uw dienaren te begeleiden, zoals Gij eens uw engel gezonden hebt naar Tobias. Bewaar ons, omwille van uw heerlijkheid, in veiligheid en behoed ons tegen alle schade en kwaad door de gebeden van de Moeder Gods, o enig Menslievende.

Kondakion T.2

Verlosser, Gij hebt Lukas en Kleopas vergezeld naar Emmaus; vergezel nu ook uw dienaren, die zich voorbereiden om op reis te gaan. Verdedig hen tegen alle mogelijk kwaad, want Gij zijt almachtig, o enig Menslievende.

Gebed

Heer Jezus Christus onze God, Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven. Met uw vader Jozef en met de alreine Maagd, Uw Moeder, zijt Gij naar Egypte gereisd. Gij hebt Lukas en Kleopas vergezeld, die op weg waren naar Emmaus; wij smeken U nederig, Heer, vergezel uw dienaren tijdens hun reis met uw genade. En zoals Gij een beschermengel als gids naar uw dienaar Tobias hebt gezonden, bescherm en verdedig ons tegen iedere aanval van zichtbare of onzichtbare vijanden. Verleen ons uw geboden te vervullen; bewaar ons in vrede, in goede gezondheid en vrij van elke zorg. Schenk ons het welslagen van al onze goede voornemens tot uw eer en uw heerlijkheid. Want aan U is het om U te ontfermen en ons te verlossen, en tot U zenden wij onze lof, die woont met uw Eeuwige Vader en met uw Alheilige, Goede en Levendmakende Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed voor een gevangene

Troparion T.2

Gij, die Manasse uit zijn boeien en van de bittere gevangenschap hebt bevrijd; algoede God, bevrijd nu ook uw dienaar, voor wie wij bidden, van zijn boeien en gevangenschap. Verlos hem uit alle verdrukking, want Gij zijt de enig Menslievende.

Kondakion T.8

Albarmhartige Heilsbron, Christus God, luister naar ons gebed, daar wij vertrouwvol roepen tot U: ontferm U over hen, die in nood en droefheid zijn; bevrijd hen haastig uit hun gevangenschap, opdat wij tot U mogen zingen: Alleluja.

Gebed voor een zieke

Troparion T.4

Christus, Die onze enige beschermer zijt, bezoek haastig uw lijdende dienaar en bevrijd hem van zijn ziekte en van de smartelijke pijn. Doe hem opstaan, zodat hij U zonder ophouden kan bezingen en verheerlijken; door de gebeden van de Moeder Gods, o enig Menslievende.

Kondakion T.2

Gelijk Gij eens Petros’ schoonmoeder en de lamme die op zijn bed werd gedragen, hebt opgericht, barmhartige Heer, bezoek en genees deze zieke, die te bed ligt en hevig lijdt. Immers voor U, die de ziekten en de zwakheden van de mensen hebt gedragen, is niets onmogelijk, want Gij zijt de Albarmhartige.

Gebed

Almachtige Meester, heilige Koning, die slaat en heelt; die de gevallenen kracht schenkt en de bedroefden weer opricht en die ook de lichamelijke wonden van de mensen geneest: wij bidden U, onze God, bezoek met uw erbarming uw dienaar, die krachteloos neerligt, en vergeef hem al zijn vrijwillige en onvrijwillige zonden. Ja, Heer, zend vanuit de hoge uw genezende kracht, raak hem aan, doof de brandende koorts, stil de in en verdrijf elke verborgen kwaal. Wees de heelmeester van uw dienaar. Richt hem weer op, opdat hij volkomen geheeld van zijn ziekbed moge opstaan. Geef hem gezond aan uw Kerk terug, om U, door uw wil te doen, welbehaaglijk te zijn. Want aan U is het om U te ontfermen en ons te verlossen, onze God, en tot U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed bij de scheiding van de ziel

Meester, almachtige Heer, Vader van onze Heer Jezus Christus, die wilt dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen: die de dood van de zondaar niet wilt, maar dat hij zich bekere en leve; wij bidden en smeken U: bevrijd van iedere band en vervloeking de ziel van uw dienaar (naam). Vergeef hem alle vrijwillige en onvrijwillige fouten, die hij vanaf zijn jeugd heeft begaan in woord en in daad, en die hij in alle eerlijkheid gebiecht heeft of verborgen heeft uit schaamte of vergeetachtigheid. Gij, immers, bevrijdt de gevangenen en heft op wie gevallen zijn; Gij zijt de hoop der wanhopigen, de Enige die de zonden kunt vergeven van wie hopen op U. Beveel dan, Meester en Mensenvriend, dat de ziel van uw dienaar (naam) nu scheide van de banden van het vlees en de zonde. Ontvang haar in de vrede en verleen haar de rust in de eeuwige woonsteden, in het gezelschap der uitverkorenen. Door de genade van uw Eengeboren Zoon, onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, met Wie Gij gezegend zijt, tezamen met uw alheilige, goede en levendmakende Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed na de scheiding van de ziel

Gedenk, Heer onze God, uw dienaar, onze broeder (naam), die nu voor U staat in geloof en hoop op het eeuwige leven. Bevrijd hem van zijn zonden, vernietig zijn ongerechtigheid. Vergeef, ontbind en bevrijd hem van al zijn vrijwillige en onvrijwillige overtredingen. Red hem van de eeuwige kwellingen en van het hellevuur. Laat hem genieten van uw eeuwige gelukzaligheid, die Gij bereid hebt voor allen die U liefhebben. En hoewel hij gezondigd heeft, is hij toch niet van U afgevallen, maar heeft hij tot zijn laatste adem U, Vader, Zoon en Heilige Geest getrouw beleden en heeft hij geloofd in God, die verheerlijkt wordt in de Heilige Drieëenheid, Eén in Drie en Drie in Eén, in overeenstemming met het Orthodox Geloof. Heb daarom medelijden met hem, en zie eerder op zijn geloof dan op zijn werken, en schenk hem de rust met al uw heiligen, want Gij zijt barmhartig. Er bestaat immers geen mens, die leeft zonder te zondigen. Gij alleen toch zijt de Zondeloze en uw waarheid blijft in eeuwigheid. Gij zijt de barmhartige en algoede God, de Minnaar der mensen, en tot U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed voor de gestorvenen

Troparia T.4

Laat rusten de ziel van uw dienaar (naam), Verlosser, met de zielen der gerechten, en behoud hem bij U in het eeuwige leven, o Menslievende. In uw woningen, o Heer, waar al uw heiligen rusten, breng daar ook de ziel van uw dienaar (naam), want Gij alleen zijt de Menslievende. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gij zijt als God ter helle nedergedaald om de geboeiden van hun ketenen te bevrijden. Doe nu ook rusten de ziel van uw dienaar (naam) Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, alleen reine en onbevlekte Maagd, die God zonder zaad hebt geboren: bid Hem dat deze ziel moge worden verlost.

Kondakion T.8

Met uw heiligen, laat rusten, o Christus, de ziel van uw dienaar (naam), waar geen smart, droefheid, noch tranen zijn, maar waar leven is zonder einde.

Gebed

Gedenk, Heer, uw dienaar (naam), die ontslapen is in de hoop op de opstanding tot het eeuwige leven; en allen die vroom en gelovig voleindigd zijn. Vergeef hem al zijn fouten die hij bewust of onbewust heeft begaan, door woord of daad of in gedachte. Laat hem wonen in de lichtende plaatsen, op de grazige weiden, in een omgeving van verfrissing en ontspanning, waar alle smart, droefheid en tranen afwezig zijn, doch waar het opzien naar uw gelaat de vreugde is van uw heiligen door de eeuwigheid.

Schenk hem de genade van uw koninkrijk, de deelname aan uw onzegbaar heerlijke, eeuwige goederen, en het genot van uw eindeloos zalig leven. Want Gij zijt het leven, de opstanding en de rust van uw ontslapen dienaar (naam), Christus onze God; en tot U zenden wij onze lof, evenals tot uw beginloze Vader, en uw alheilige, goede en levendmakende Geest: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.